< = skok z powrotem | = > [Dowody, że Bóg istnieje] < = | = > [Dowody, że Bóg istnieje (w rozdziałach)] < =

(Brązowe linki prowadzą do strony na forum, niebieskie linki prowadzą do wersji html na niniejszej stronie, a zielone linki prowadzą do stron zewnętrznych).


Wellington, Nowa Zelandia,
Data pierwszego opracowania niniejszej strony: 5 lipca 2008 roku
Data najnowszego jej aktualizowania: 7 stycznia 2021 roku (polskiego oryginału)

- Niniejsza wersja html jest jeszcze w przygotowaniu - zobacz też kompletną stronę [Dowody, że Bóg istnieje] we Forum -Wstęp

Część #A: Informacje wprowadzające tej strony::

#A0. Totaliztyczna definicja pojęcia "Bóg" - czyli definicja naszego stworzyciela i absolutnego władcy, istnienie którego moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku (zwana też Konceptem Dipolarnej Grawitacji) udowodniła formalnie aż na kilka opisywanych na tej stronie sposobów używając niezawodnych metod naukowego dowodzenia:

#A1. Jakie są cele tej strony:

#A2. Co mnie zamotywowało do napisania tej strony:

#A3. Jak moje zrozumienie dobrodziejstw "twardej szkoły życiowej" wpłynęło na historię tej strony:

#A4. Dlaczego bez zrozumienia dobrodziejstw "twardej szkoły życia" my nigdy NIE zrozumiemy ani zaakceptujemy Boga:

Część #B: Dlaczego i jak sam Bóg utrudnia ludziom poznanie dowodów na Jego istnienie oraz nabycie pewności istnienia Boga - czyli "bez włożenia własnego wysiłku i pracy NIE nabędzie się pewności istnienia Boga":Część B. Odpowiedzi na najważniejsze zapytania na temat Boga:

- #B1. Jakich ludzi i w jaki sposób Bóg typowo utrzymuje w niepewności co do Jego istnienia:

#B2. Zdefiniujmy pojęcie "dowód na istnienie Boga":

#B3. Bóg chce abyśmy "wiedzieli" że On istnieje, a nie jedynie "wierzyli" w Jego istnienie - znaczy poznajmy przyczynę dla której Bóg zmusza każdego z nas aby wkładał duży osobisty wysiłek w rozumowe uznanie dowodów na istnienie Boga i w nabycie rozumowej pewności że Bóg istnieje:

#B4. Jakimi metodami i w jakim celu Bóg zmusza każdego z nas aby wkładał osobisty wysiłek w rozumowe uznanie dowodów na istnienie Boga i w nabycie rozumowej pewności że Bóg istnieje:

#B5. Dowody na istnienie Boga reprezentują jakby połowę dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy, a stąd są zapowiedzią faktycznego istnienia nieskończenie długiego życia dla ludzi::

#B6. Ludziom dostępne są już aż trzy niezależne od siebie źródła dowodów na istnienie Boga, tj. (1) religie, (2) empiryka (czyli obserwacje otaczającej nas rzeczywistości) oraz (3) moja "Teoria Wszystkiego" zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji:

Część #C: Aby móc dostrzegać dowody na istnienie Boga oraz aby wypracować dla siebie pewność istnienia Boga, najpierw trzeba tego Boga zrozumieć - czyli jak moja "Teoria Wszystkiego" zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji wyjaśnia pochodzenie wszechświata i ewolucję Boga, stworzenie świata fizycznego i stworzenie człowieka, itp.:

- #C1. Co Teoria Wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji jest nam w stanie wyjaśnić na temat Boga:

#B7. Czy Bóg to "On" czy też "Ona":

#B8. Skąd Bóg się wziął - czyli jak wyglądała samo-ewolucja Boga:

#B9. Dlaczego Bóg starannie ukrywa przed ludźmi swoje istnienie - czyli "wolna wola" oraz "Kanon Niejednoznaczności", które ograniczają wiele działań Boga:

#B10. Czy Bóg napisał swoją własną "autobiografię":

#B11. Jakie są dwie podstawowe zasady egzekwowania nieograniczonych możliwości wykonawczych Boga - czyli (1) trwałe "tworzenie" istot obdarzonych tzw. wolną wolą, oraz (2) "symulacja" (tj. jakby "tymczasowe tworzenie") istot pozbawionych owej wolnej woli:

#B12. Jakie są powody powtarzalnego "symulowania" stworzeń i obiektów przez Boga - czyli np. "tymczasowego tworzenia" przez Boga najróżniejszych ciał do których Bóg "wciela" potem swój umysł formując w ten sposób "cielesne reprezentacje Boga":

Część #C: Bóg a człowiek - czyli co totalizm ustalił naukowo na temat roli człowieka w planach Boga:

- #C1. Dlaczego Bóg stworzył człowieka:

#C2. Jak przebiegała samo-evolucja Boga - czyli jak wszystko się zaczęło

#C3. Jak Bóg stworzył świat fizyczny:

#C4. Jak Bóg stworzył świat fizyczny:

Część #D: Istnieje zatrzęsienie dowodów potwierdzających że Bóg istnieje, jednak nie można znaleźć nawet jednego dowodu że Bóg nieistnieje:

- #D1. Wymowa faktu że naukowcy nie są w stanie wskazać choćby najmizerniejszego przykładu materiału dowodowego, który by sugerował nieistnienie Boga:


#D2. "Dowodzenie przez zaprzeczenie" - tj. skoro nieistnieje nawet jeden dowód materialny na nieistnienie Boga, to oznacza że Bóg istnieje:

#D3. Proponuję odnotować, że każde "perpetuum mobile" jest równocześnie "cudem technicznym" dowodzącym iż Bóg istnieje - zbuduj więc sobie chociaż najprostrzy z uruchomionych w 2017 roku licznych prototypów tych cudownych silników, np. Koło Bhaskara, aby dowieść tym sobie NIE tylko, że Bóg istnieje, ale także jak bezczelnie cała ludzkość jest okłamywana i zwodzona przez monopol "oficjalnej nauki ateistycznej":

#D4. Podsumowanie "filozoficznych prawd", które powtarzalnie ujawniają się podczas formalnego udowadniania istnienia Boga, zaś które to prawdy odsłania nam też rekomendacja z poprzedniego punku #D3 aby samemu zbudować sobie najprostrzy z już działających silników "perpetuum mobile", zwany "Kołem Bhaskara", jaki będąc jednym z "cudów technicznych" jest jednocześnie wieczyście poruszającym się dowodem, że Bóg jednak istnieje:

Część #E: Materiał dowodowy na istnienie Boga który już od dawna jest znany naukom fizycznym, jednak którego istnienie fizycy wstydliwie przemilczają:

- #E1. Przemilczanie dowodów fizycznych na istnienie Boga i następstwa tego przemilczania:

- #E1. Dlaczego Bogu potrzebne są anioły: #E2. Zestawienie materiału dowodowego na istnienie Boga z obszaru nauk fizycznych:

#E3. Manifestacje UFO i UFOnautów jako najczęściej fotografowane dowody na istnienie Boga:

#E4. Próby wmówienia nam przez naukowców, że "coś powstało z niczego" są kolejną wymowną kategorią dowodów na istnienie Boga:

#E5. Wąskość zakresu parametrów przy którym świat fizyczny, materia, obiekty kosmiczne, oraz życie mogły wogóle zaistnieć, są następną kategorią dowodów na istnienie Boga:

#E6. Matematyczna teoria prawdopodobieństwa wykazuje, że przez faktycznie "czysty przypadek" (tj. zupełnie bez dyskretnej pomocy "organizacyjnej" ze strony Boga) praktycznie nic nie mogłoby się zdarzyćo:

Część #F: Materiał dowodowy na istnienie Boga który znany jest przez nauki biologiczne, jednak którego istnienie biolodzy wstydliwie przemilczają:

- #F1. Przemilczanie dowodów na istnienie Boga ma także miejsce w obszarze nauk biologicznych:

#F2. Zestawienie materiału dowodowego na istnienie Boga z obszaru nauk biologicznych:

#F3. Nadprzyrodzone i święte cechy oraz zachowania wykazywane przez niektórych przedstawicieli ziemskiej flory i fauny

Część #G: Formalne dowody naukowe na istnienie Boga:

- #G1. Dlaczego owo pierwsze fizykalne dowiedzenie w sposób formalny i naukowy przez Koncept Dipolarnej Grawitacji i przez filozofię totalizu, że "Bóg istnieje", nadal pozostaje dla nas wiążące:

#G2. Naukowo niepodważalny dowód formalny totalizmu na istnienie Boga, przeprowadzony teoretycznie metodami logiki matematycznej:

#G3. Inne pokrewne dowody formalne dotyczące Boga, duszy, stworzenia ludzi, innego świata, itp., które też przygotowałem i opublikowałem (większość w 2007 roku), a które posiadają bezpośredni związek z zaprezentowanym powyżej teoretycznym dowodem formalnym totaliztycznej nauki, że "Bóg istnieje":

#G4. Chociaż coraz więcej zwolenników "nowej fali chrześcijańskiego kreacjonizmu" wybiorczo podchwytuje w swoich argumentacjach niektóre idee zawarte w moich formalnych dowodach, ciągle "wstydzą się" oni referowania swych słuchaczy do tych dowodów, zaś z powodu transformowania moich ustaleń i wywodów tak aby pasowały one do ich chrześcijańskiej ideologii, kierują oni ludzi na "szukanie prawdy po drodze największego błędu":

Część #H: Dowody religijne na istnienie Boga:

- #H1. Dowód że "wszystkie religie stwierdzją precyzyjnie to samo", stąd że wszystkie religie musiały mieć tego samego autora - czyli jedynego istniejącego i zawsze tego samego Boga:

Część #H: Jak totalizm alternatywnie wyjaśnia najistotniejsze pojęcia bibilijne z pomocą cech i możliwości wehikułów czasu::

- #H1. Jak "życie wieczyste" może też być osiągnięte dzięki użyciu wehikułów czasu:

#H2. Cuda które zaistniały w mojej obecności i moim otoczeniu, a stąd które ja widziałem na własne oczy:

#H3. Mądrości zawarte w Biblii które przewyższają dzisiejszy poziom nauki i techniki na Ziemi:

Część #I: Istnienie Boga potwierdzane przez wysoce inteligentne uformowanie i działanie wszechświata - które NIE byłoby możliwe bez ciągłych interwencji Boga we właściwe uformowanie i wysterowanie działania naszego wszechświata:

- #I1. Istnienie Boga potwierdzane przez "kanon niejednoznaczności" - czyli przez najważniejszy powód dla którego Bóg ukrywa przed ludźmi swoje istnienie oraz zawsze nadaje swoim działaniom niejednoznaczną wymowę:

#I2. Istnienie Boga potwierdzane przez tzw. "przekleństwo wynalazców" - którego żelazne działanie NIE byłoby możliwe bez bezpośredniego i nieustającego kierowania przez Boga losami ludziCzęść #I: Przepowiednie - jak mamy je rozumieć:

#I3. Istnienie Boga potwierdzane przez fakt że niemoralne zachowania pojedyńczych ludzi i całych tzw. "intelektów grupowych" są nadal "karane" nawet i dzisiaj poprzez np. sprowadzanie na nie wyniszczających je "kataklizmów"::

#I4. Dowody na istnienie Boga wpisane w niektóre jakby "ludzkie" budowle, mury i obiekty, jakie postwarzał sam Bóg w początkowym etapie zaludniania Ziemi

Część #J: Inspirowanie ludzi do poszukiwania prawdy na temat Boga - #J1. Dlaczego Bóg musi inspirować ludzi do poszukiwania prawdy na Jego temat:

#J2. Jakimi metodami i w jakim celu Bóg inspiruje każdego z nas aby poszukiwał prawdy na temat Boga, oraz zmusza aby wkładał osobisty wysiłek w rozumowe uznanie dowodów na istnienie Boga i w nabycie rozumowej pewności że Bóg istnieje:

#J3. Przykłady konkretnych metod i sposobów na które Bóg zmusza nas do włożenia osobistej pracy i wysiłku w nasze uznanie dowodów na istnienie Boga i w nabycie pewności że Bóg naprawdę istnieje:

#J3.1. Drzewo z naroślami w kształcie zwierząt:

#J3.2. Naturalne zarysy (jakby "płaskorzeźba") całego gigantycznego rycerza stojącego w rozkroku, jakie są widoczne na powierzchni pionowej skały:

#J3.3. Dotychczas nieodkryta (naturalna) figura ludzka "Śpiącego Olbrzyma":

Część #K: Jak inni ludzie w popularny sposób dokumentują istnienie Boga:

- Część #?: ...(Te części niniejszej strony są zarezerwowane do przyszłego jej poszerzania)...:

- #L1. Podsumowanie tej strony:

Część #Z: Podsumowanie, oraz informacje końcowe tej strony:

- #Z1. Podsumowanie tej strony:

#Z2. Jak dzięki stronie "skorowidz.htm" daje się znaleźć totaliztyczne opisy interesujących nas tematów:

#Z3. Jak blogi totalizmu pozwolą ci na bieżąco śledzić co aktualnie bada autor tej strony (tj. dr inż. Jan Pająk) oraz które jego witryny internetowe zawierają najaktualniejsze strony:

#Z4. Autor tej strony (dr inż. Jan Pająk):

#Z5. Kopia tej strony jest też upowszechniana jako broszurka z serii [11] w bezpiecznym formacie PDF:

#Z6. Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk:

Data pierwszego opracowania niniejszej strony: 5 lipca 2008 roku
Data najnowszego jej aktualizowania: 7 stycznia 2021 roku
Na niemieckim serwerze:
Zapoczątkowania wersji html: 18. lutego 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 19. lutego 2021 r.Goście od 04.02.21 r.:
taucheruhrdirekt.com