Abbildungen
#21
Copyright Dr inż. Jan Pająk
[Bild: 15-F8_2io.gif]

Abb. [1/5] - F8-2i - 2o
Doppelkammer-Kapseln zweiter und dritter Generation.
Ihre wichtigste Anwendung ist der Antrieb der diskoidalen Magnokraft und der persönliche Antrieb zweiter und dritter Generation.
Darstellung:
(2i) Draufsicht auf die Kapsel zweiter Generation im Modus der Dominanz des inneren Flusses.
(2o) Blick von der Spitze der Kammer zweiter Generation im Modus der Dominanz des äußeren Flusses.

Kapsuły dwukomorowe drugiej i trzeciej generacji.
Ich najważniejszym zastosowaniem są pędniki dyskoidalnego magnokraftu i napędu osobistego drugiej oraz trzeciej generacji. Zilustrowano:
(2i) Widok od góry kapsuły drugiej generacji w trybie dominacji strumienia wewnętrznego.
(2o) Widok od góry kapsuły drugiej generacji pracującej w trybie dominacji strumienia zewnętrznego.

Twin-chamber capsules of the second and third generations.
Their most important application are propulsors of the discoidal Magnocraft and personal propulsion systems of the second and third generations. Illustrated are:
(2i) A top view of a twin-chamber capsule of the second generation operating in the mode of inner flux prevalence.
(2o) A top view of a twin-chamber capsule of the second generation that operate in the mode of outer flux prevalence.
Antworten to top
#22
Copyright Dr inż. Jan Pająk
[Bild: 15-F8_2s.gif]

Abb. [1/5] - F8_2s
Doppelkammer-Kapseln zweiter und dritter Generation.
Ihre wichtigste Anwendung ist der Antrieb der diskoidalen Magnokraft und der persönliche Antrieb zweiter und dritter Generation.
Darstellung:
(2s) Seitenansicht (side view) der Doppelkammer-Kapsel zweiter Generation. Sie ist zusammengesetzt aus zwei Oszillationskammern mit achteckigem Querschnitt, d.h. der kleineren inneren Kammer 'I' (vom englischen "inner" = innen) und der größeren äußeren Kammer 'O' (vom englischen "outer" = außen).
Vergleiche diese Abbildung mit den Abbildungen F5 und F6.

Kapsuły dwukomorowe drugiej i trzeciej generacji.
Ich najważniejszym zastosowaniem są pędniki dyskoidalnego magnokraftu i napędu osobistego drugiej oraz trzeciej generacji. Zilustrowano:
(2s) Widok boczny (side view) kapsuły dwukomorowej drugiej generacji. Jest ona złożona z 2 komór oscylacyjnych o przekroju ośmiobocznym, tj. mniejszej komory wewnętrznej 'I' (od angielskiego "Inner" = wewnętrzna) oraz większej od niej komory zewnętrznej 'O' (od angielskiego "Outer" = zewnętrzna). Porównaj ten rysunek z rysunkami F5 i F6.

Twin-chamber capsules of the second and third generations.
Their most important application are propulsors of the discoidal Magnocraft and personal propulsion systems of the second and third generations. Illustrated are:
(2s) A side view of a twin-chamber capsule of the second generation. It is composed of 2 oscillatory chambers having octagonal cross-section, i.e. a smaller inner chamber (I) and a larger outer chamber (O). Compare this Figure with Figures F5 and F6.
Antworten to top
#23
Copyright Dr inż. Jan Pająk
[Bild: 15-F8_3io.gif]

Abb. [1/5] - F8_3i - 3o
Doppelkammer-Kapseln zweiter und dritter Generation.
Ihre wichtigste Anwendung ist der Antrieb der diskoidalen Magnokraft und der persönliche Antrieb zweiter und dritter Generation.
Darstellung:
(3i) Draufsicht der Kapsel dritter Generation im Modus der Dominanz des inneren Flusses.
(3o) Draufsicht auf die Kapsel dritter Generation im Modus der Dominanz des äußerem Flusses.

Kapsuły dwukomorowe drugiej i trzeciej generacji.
Ich najważniejszym zastosowaniem są pędniki dyskoidalnego magnokraftu i napędu osobistego drugiej oraz trzeciej generacji.
Zilustrowano:
(3i) Widok od góry kapsuły trzeciej generacji w trybie dominacji strumienia wewnętrznego.
(3o) Widok od góry kapsuły trzeciej generacji w trybie dominacji strumienia zewnętrznego.

Twin-chamber capsules of the second and third generations.
Their most important application are propulsors of the discoidal Magnocraft and personal propulsion systems of the second and third generations. Illustrated are:
(3i) A top view of a twin-chamber capsule of the third generation operating in the mode of inner flux prevalence.
(3o) A top view of the twin-chamber capsule of the third generation operating in the mode of outer flux prevalence.

Antworten to top
#24
Copyright Dr inż. Jan Pająk
[Bild: 15-F8_3s.gif]

Abb. [1/5] - F8_3s
Doppelkammer-Kapseln zweiter und dritter Generation.
Ihre wichtigste Anwendung ist der Antrieb der diskoidalen Magnokraft und der persönliche Antrieb zweiter und dritter Generation.
Darstellung:
(3s) Seitenansicht (side view) der Doppelkammer-Kapsel dritter Generation.
Sie ist zusammengesetzt aus zwei Oszillationskammern mit 16-seitigem Querschnitt, d.h. der inneren und der äußeren Kammer.

Kapsuły dwukomorowe drugiej i trzeciej generacji.
Ich najważniejszym zastosowaniem są pędniki dyskoidalnego magnokraftu i napędu osobistego drugiej oraz trzeciej generacji.
Zilustrowano:
(3s) Widok boczny (side view) kapsuły dwukomorowej trzeciej generacji. Jest ona złożona z 2 komór oscylacyjnych o przekroju 16-bocznym, tj. wewnętrznej (I) oraz zewnętrznej (O).

Twin-chamber capsules of the second and third generations.
Their most important application are propulsors of the discoidal Magnocraft and personal propulsion systems of the second and third generations. Illustrated are:
Antworten to top
#25
Copyright Dr inż. Jan Pająk
[Bild: 15-F9.gif]

Abb. [1/5] - F9
Standard-Spinnenkonfiguration erster Generation.
Ihre wichtigste Anwendung wird der Vierfachantrieb der Magnokraft sein - siehe Abbildung D1 b) und c). (Im Anfangsstadium nach dem Bau der betreffenden Oszillationskammern kann sie auch in den antrieben der diskoidalen Magnokraft angewandt werden.) Sie wird aus fünf Oszillationskammern gebildet, die denselben Querschnitt besitzen (Konfigurationen höherer Generationen haben 9 oder 17 - siehe Unterkapitel F7.2.1). Vier kubischen Seitenkammern (bezeichnet mit U, V, W und X) umgeben die entgegengesetzt ausgerichtete Hauptkammer 'M', die vier Mal länger ist. Das Gesamtvolumen aller Seitenkammern muss gleich dem Volumen der Hauptkammer sein. Die Spinnenkonfiguration stellt das vereinfachte Modell des Antriebssystems der Magnokraft dar. Der magnetische Ertragsfluss, der aus ihr in die Umgebung zirkuliert, wird als Differenz zwischen den Erträgen der Hauptkammer und denen der gegensätzlich zu ihr orientierten Seitenkammern gewonnen. Das Prinzip der Bildung dieses Ertragsflusses ist ähnlich dem auf Abbildung F7 dargestellten. Der Zirkulationsfluss 'C' wird immer aus dem Ertrag dieser Kammern gebildet, die einen niedrigeren magnetischen Fluss erzeugen (im auf dieser Abbildung gezeigten Falle der Dominanz des Flusses der Hauptkammer - aus dem Ertrag aller Seitenkammern). Die Kraftlinien des Feldes im Zirkulationsfluss schließen immer ihren Umlauf durch zwei Kammern. Die Spinnenkonfiguration ermöglicht ähnlich die die Doppelkammer-Kapsel die vollständige Kontrolle aller Parameter des von ihr erzeugten Feldes. Zusätzlich zur erreichten Steuerung in der Doppelkammer-Kapsel wird sie darüber hinaus fähig zur Wirbelung ihres Feldes um die Magnetachse 'm' sein und bildet auf diese Weise einen eigenen magnetischen Wirbel. Ihr Nachteil im Vergleich zur Doppelkammer-Kapsel wird jedoch das Fehlen der Möglichkeit der vollständigen "Auslöschung" des Magnetfeldes sein, das durch diese Konfiguration in die Umgebung abgegeben wird (d.h. selbst wenn ihr ganzer Ertrag an den Zirkulationsfluss 'C' gebunden sein wird, zirkuliert dieser Fluss weiter in der Umgebung.

Standardowa konfiguracja krzyżowa pierwszej generacji.
Jej najważniejszym zastosowaniem będzie pędnik magnokraftu czteropędnikowego - patrz rysunek D1 b) i c). (W początkowym okresie po zbudowaniu danych komór oscylacyjnych może ona także być stosowana w pędnikach dyskoidalnego magnokraftu.) Jest ona uformowana z pięciu komór oscylacyjnych posiadających taki sam przekrój poprzeczny (konfiguracje wyższych generacji mają ich 9 lub 17 - patrz podrozdział F7.2.1). Cztery sześcienne komory boczne (oznaczone jako U, V, W i X) otaczają przeciwstawnie do nich zorientowaną komorę główną (oznaczoną M) jaka jest od nich cztery razy dłuższa. Całkowita objętość wszystkich komór bocznych musi być równa objętości komory głównej. Konfiguracja krzyżowa stanowi uproszczony model układu napędowego magnokraftu. Wynikowy strumień magnetyczny 'R' cyrkulowany z niej do otoczenia otrzymuje się jako różnicę pomiędzy wydatkami komory głównej i przeciwstawnie do niej zorientowanych komór bocznych. Zasada formowania tego strumienia wynikowego jest podobna do tej zilustrowanej na rysunku F7. Strumień krążący 'C' jest zawsze formowany z wydatku tych komór które wytwarzają mniejszy strumień magnetyczny (w pokazanym na tym rysunku przypadku dominacji strumienia komory głównej - z wydatku wszystkich komór bocznych). Linie sił pola w strumieniu krążącym zawsze zamykają swój obieg poprzez dwie komory. Konfiguracja krzyżowa, podobnie jak kapsuła dwukomorowa, także umożliwia pełne sterowanie wszystkich parametrów wytwarzanego przez nią pola. Jednakże na dodatek do sterowania osiąganego w kapsule dwukomorowej, będzie ona ponadto zdolna do zawirowywania swego pola wokół osi magnetycznej (m), formując w ten sposób własny wir magnetyczny. Jej wadą w porównaniu z kapsułą dwukomorową będzie jednak brak możliwości całkowitego "wygaszenia" pola magnetycznego odprowadzanego przez tą konfigurację do otoczenia (tj. nawet jeśli cały jej wydatek uwięziony zostaje w strumieniu krążącym 'C', strumień ten ciągle cyrkuluje poprzez otoczenie).

A standard arrangement of five Oscillatory Chambers, called the "spider configuration" of the first generation.
This configuration is mainly used as a propulsor for the four-propulsor spacecraft - see Figure D1. It is formed from five Oscillatory Chambers having the same cross area. The four cubical side chambers (marked U, V, W and X) surround the oppositely oriented main chamber (marked M) which is four times longer. The total volume of all four side chambers must be equal to the volume of the main one. This arrangement is the simplified model of the Magnocraft's propulsion system. The resultant magnetic flux ® yield to the environment from the spider configuration is obtained as a difference between outputs from the main chamber and the oppositely oriented side chambers. The principles of forming this resultant flux are similar to those illustrated in Figure F7. The spider configuration, similar to the twin-chamber capsule, also allows full control over all the attributes of the produced magnetic field. But in addition, the spider configuration can spin the produced field around its magnetic axis "m" thus producing its own magnetic whirl. Its main drawback in comparison to the twin-chamber capsule is the lack of ability to complete "extinguish" the magnetic field yield to the environment (even if the entire output of this configuration is bound into the circulating flux 'C', still this flux will circulate via the environment).
Antworten to top
#26
Copyright Dr inż. Jan Pająk
[Bild: 15-F10_1s.gif]

Abb. [1/5] - F10_1s
Prototypische Spinnenkonfiguration erster Generation.
Sie besteht ausschließlich aus würfelförmigen Kammern. Daher wird sie unsere erste Konfiguration von Oszillationskammern sein, die effektiv der Steuerung unterliegt. Sie wird lange in Nutzung sein, bevor die erste Doppelkammer-Kapsel entwickelt wird, die auf Abbildung F5 gezeigt wird, aber auch vor der Entwicklung der ersten Standard-Spinnenkonfiguration, die auf der Abbildung F9 gezeigt wird. (Schließlich wird der Bau solch einer ersten Doppelkammer-Kapsel, zuvor die technische Lösung des Problems der freischwebenden Innenkammer zu finden erfordern. Zudem wird der Bau der ersten Standard-Spinnenkonfiguration von Abbildung F9 die Entwicklung der Hauptkammer 'M' mit vierfacher Länge im Verhältnis zu den Seitenkammern erfordern.)
In der Anfangsphase des Baus unserer Flugobjekte mit magnetischem Antrieb wird die oben gezeigte prototypische Spinnenkonfiguration sogar in den Antrieben der diskoidalen Magnokraft montiert - siehe Etappe (1A) der Klassifikation im Unterkapitel M6. Das Arbeitsprinzip dieser prototypischen Konfiguration ist identisch mit dem Arbeitsprinzip der standardkonfiguration aus Abbildung F9. Der einzige Unterschied führt zur Bildung von zwei magnetischen Wellen anstatt zu einer. Die prototypische Konfiguration ist einfach an ihrer diskoidalen Gestalt zu erkennen, in der ihre Breite G = 2A zwei Mal größer ist als die Höhe H = A. Die dargestellten Maße umfassen:
A = 2a - die Seitenlänge der Hauptkammer 'M',
a = (1/2)A - Seitenlänge der Seitenkammern (U, V, W, und X),
H = A - Höhe der ganzen Konfiguration,
D, d = - Durchmesser der beschriebenen Kreise auf den Stirnen der Haupt- und Seitenkammern.
(1s) Seitenansicht (side view) der ganzen Konfiguration. Das Trägermaterial ist geschwärzt.

Prototypowa konfiguracja krzyżowa pierwszej generacji.
Jest ona złożona wyłącznie z komór o kształcie sześcianów. Stąd zostanie zbudowana jako nasza pierwsza konfiguracja komór oscylacyjnych poddająca się efektywnemu sterowaniu. Znajdzie się więc w użytkowaniu na długo przed dopracowaniem pierwszej kapsuły dwukomorowej pokazanej na rysunku F5, a także przed dopracowaniem pierwszej standardowej konfiguracji krzyżowej pokazanej na rysunku F9. (Wszakże zbudowanie takiej pierwszej kapsuły dwukomorowej wymagało będzie uprzedniego znalezienia rozwiązania technicznego dla złożonego problemu sterowania swobodnie pływającą komorą wewnętrzną. Z kolei zbudowanie pierwszej standardowej konfiguracji krzyżowej z rys. F9 wymagało będzie dopracowania komory głównej (M) o długości czterokrotnie przewyższającej szerokość jej boków.)
W początkowej fazie budowy naszych wehikułów z napędem magnetycznym pokazana powyżej prototypowa konfiguracja krzyżowa będzie montowana nawet w pędnikach dyskoidalnego magnokraftu - patrz etap (1A) w klasyfikacji z podrozdziału M6. Zasada działania tej konfiguracji prototypowej jest identyczna do zasady działania standardowej konfiguracji z rysunku F9. Jedyna różnica sprowadza się do formowania dwóch fal magnetycznych zamiast jednej. Konfiguracja prototypowa jest łatwa do rozpoznania po swoim dyskoidalnym kształcie w którym jej szerokość G = 2A jest dwa razy większa od wysokości H = A.
Zilustrowane wymiary obejmują:
A = 2a - długość boku komory głównej (M),
a = (1/2)A - długość boku komór bocznych (U, V, W i X),
H = A - wysokość całej konfiguracji,
D, d - średnice okręgów opisanych na czołach komory głównej i komór bocznych.
(1s) Widok boczny (side view) całej konfiguracji. Zaczerniono tworzywo nośne.

The prototype spider configuration of the first generation. It is composed solely out of oscillatory chambers of the cubical shape. Therefore, it is going to be build as our first configuration of oscillatory chambers that can be effectively controlled. This prototype configuration is to be used a long time before the first twin-chamber capsule shown in Figure F5 can be developed. It is also to be used a long time before the first standard spider configuration shown in Figure F9 is going to be pieced together. (The reason is that the completion of the first twin-chamber capsule is going to require a priory finding a technical solution for a complex problem of controlling the free-floating inner chamber. In turn the completion of the first standard spider configuration from Figure F9, is going to require the developing of main chamber (M), the height of which is four times longer than the width of its sides.) In the initial stage of building our vehicles with magnetic propulsion, the prototype spider configuration shown above is going to be assembled even in propulsors of a discoidal Magnocraft - see stage (1A) in the classification from subsection M6. The principle of operation of this prototype configuration is identical to the principle of standard configuration from Figure F9. The only difference depends on the formation of two magnetic waves instead of a single one. This prototype configuration is easy to recognise by its discoidal shape, in which the width G = 2A is twice of the height H=A.
The dimensions illustrated include:
A = 2a - the length of side walls in the main oscillatory chamber (M),
a = (1/2)A - the length of side walls in side oscillatory chambers (U, V, W, Z),
H = A - the height of the entire configuration,
D and d - diameters of circles circumscribed over face walls of the main and side oscillatory chambers.
(1s) A side view of the entire configuration. The filler substance is blackened.
Antworten to top
#27
Copyright Dr inż. Jan Pająk
[Bild: 15-F10_1t.gif]

Abb. [1/5] - F10_1t
Prototypische Spinnenkonfiguration erster Generation.
Sie besteht ausschließlich aus würfelförmigen Kammern. Daher wird sie unsere erste Konfiguration von Oszillationskammern sein, die effektiv der Steuerung unterliegt. Sie wird lange in Nutzung sein, bevor die erste Doppelkammer-Kapsel entwickelt wird, die auf Abbildung F5 gezeigt wird, aber auch vor der Entwicklung der ersten Standard-Spinnenkonfiguration, die auf der Abbildung F9 gezeigt wird. (Schließlich wird der Bau solch einer ersten Doppelkammer-Kapsel, zuvor die technische Lösung des Problems der freischwebenden Innenkammer zu finden erfordern. Zudem wird der Bau der ersten Standard-Spinnenkonfiguration von Abbildung F9 die Entwicklung der Hauptkammer 'M' mit vierfacher Länge im Verhältnis zu den Seitenkammern erfordern.)
In der Anfangsphase des Baus unserer Flugobjekte mit magnetischem Antrieb wird die oben gezeigte prototypische Spinnenkonfiguration sogar in den Antrieben der diskoidalen Magnokraft montiert - siehe Etappe (1A) der Klassifikation im Unterkapitel M6. Das Arbeitsprinzip dieser prototypischen Konfiguration ist identisch mit dem Arbeitsprinzip der standardkonfiguration aus Abbildung F9. Der einzige Unterschied führt zur Bildung von zwei magnetischen Wellen anstatt zu einer. Die prototypische Konfiguration ist einfach an ihrer diskoidalen Gestalt zu erkennen, in der ihre Breite G = 2A zwei Mal größer ist als die Höhe H = A. Die dargestellten Maße umfassen:
A = 2a - die Seitenlänge der Hauptkammer 'M',
a = (1/2)A - Seitenlänge der Seitenkammern (U, V, W, und X),
H = A - Höhe der ganzen Konfiguration,
D, d = - Durchmesser der beschriebenen Kreise auf den Stirnen der Haupt- und Seitenkammern.
(1t) Draufsicht (top view) dieser Konfiguration.

Prototypowa konfiguracja krzyżowa pierwszej generacji.
Jest ona złożona wyłącznie z komór o kształcie sześcianów. Stąd zostanie zbudowana jako nasza pierwsza konfiguracja komór oscylacyjnych poddająca się efektywnemu sterowaniu. Znajdzie się więc w użytkowaniu na długo przed dopracowaniem pierwszej kapsuły dwukomorowej pokazanej na rysunku F5, a także przed dopracowaniem pierwszej standardowej konfiguracji krzyżowej pokazanej na rysunku F9. (Wszakże zbudowanie takiej pierwszej kapsuły dwukomorowej wymagało będzie uprzedniego znalezienia rozwiązania technicznego dla złożonego problemu sterowania swobodnie pływającą komorą wewnętrzną. Z kolei zbudowanie pierwszej standardowej konfiguracji krzyżowej z rys. F9 wymagało będzie dopracowania komory głównej (M) o długości czterokrotnie przewyższającej szerokość jej boków.)
W początkowej fazie budowy naszych wehikułów z napędem magnetycznym pokazana powyżej prototypowa konfiguracja krzyżowa będzie montowana nawet w pędnikach dyskoidalnego magnokraftu - patrz etap (1A) w klasyfikacji z podrozdziału M6. Zasada działania tej konfiguracji prototypowej jest identyczna do zasady działania standardowej konfiguracji z rysunku F9. Jedyna różnica sprowadza się do formowania dwóch fal magnetycznych zamiast jednej. Konfiguracja prototypowa jest łatwa do rozpoznania po swoim dyskoidalnym kształcie w którym jej szerokość G = 2A jest dwa razy większa od wysokości H = A.
Zilustrowane wymiary obejmują:
A = 2a - długość boku komory głównej (M),
a = (1/2)A - długość boku komór bocznych (U, V, W i X),
H = A - wysokość całej konfiguracji,
D, d - średnice okręgów opisanych na czołach komory głównej i komór bocznych.
(1t) Widok odgórny (top view) tej konfiguracji.

The prototype spider configuration of the first generation. It is composed solely out of oscillatory chambers of the cubical shape. Therefore, it is going to be build as our first configuration of oscillatory chambers that can be effectively controlled. This prototype configuration is to be used a long time before the first twin-chamber capsule shown in Figure F5 can be developed. It is also to be used a long time before the first standard spider configuration shown in Figure F9 is going to be pieced together. (The reason is that the completion of the first twin-chamber capsule is going to require a priory finding a technical solution for a complex problem of controlling the free-floating inner chamber. In turn the completion of the first standard spider configuration from Figure F9, is going to require the developing of main chamber (M), the height of which is four times longer than the width of its sides.) In the initial stage of building our vehicles with magnetic propulsion, the prototype spider configuration shown above is going to be assembled even in propulsors of a discoidal Magnocraft - see stage (1A) in the classification from subsection M6. The principle of operation of this prototype configuration is identical to the principle of standard configuration from Figure F9. The only difference depends on the formation of two magnetic waves instead of a single one. This prototype configuration is easy to recognise by its discoidal shape, in which the width G = 2A is twice of the height H=A.
The dimensions illustrated include:
A = 2a - the length of side walls in the main oscillatory chamber (M),
a = (1/2)A - the length of side walls in side oscillatory chambers (U, V, W, Z),
H = A - the height of the entire configuration,
D and d - diameters of circles circumscribed over face walls of the main and side oscillatory chambers.
(1t) A top view of the entire configuration.
Antworten to top
#28
Copyright Dr inż. Jan Pająk
[Bild: 15-F11_2s.gif]

Abb.[1/5] - F11_2s
Spinnenkonfiguration der zweiten und dritten Generation.
Ihre wichtigste Anwendung wird der Vierfachantrieb der Magnokraft zweiter und dritter Generation (Abbildung D1). (Im Anfangsstadium nach ihrem Bau können sie auch in den diskoidalen Magnokräften angewandt werden.) Interpretierte Ausmaße: A, a, D, d, H, h, G.
Die Abbildung zeigt:
(2s) Seitenansicht (side view) der Spinnenkonfiguration zweiter Generation (vergleiche mit Abbildung F10).

Konfiguracje krzyżowe drugiej i trzeciej generacji.
Ich najważniejszym zastosowaniem będzie pędnik magnokraftu czteropędnikowego drugiej i trzeciej generacji (rysunek D1). (W początkowym okresie po swym zbudowaniu mogą one także być stosowane w pędnikach dyskoidalnego magnokraftu.) Zinterpretowano wymiary: A, a, D, d, H, h, G. Rysunek pokazuje:
(2s) Widok boczny (side view) konfiguracji krzyżowej drugiej generacji (porównaj z rys. F10).

Spider configurations of the second and third generations.
Their major application is the propulsor in four-propulsor Magnocraft of the second and third generations (see Figure D1). (At the initial stage, just after they are completed, they can also be applied in propulsors of discoidal Magnocraft.) The following dimensions are interpreted: A, a, D, d, H, h, G. This Figure illustrates:
A side view of spider configuration of the second generation. (Compare this Figure with Figure F10.)
Antworten to top
#29
Copyright Dr inż. Jan Pająk
[Bild: 15-F11_2t.gif]

Abb. [1/5] - F11_2t
Spinnenkonfiguration der zweiten und dritten Generation.
Ihre wichtigste Anwendung wird der Vierfachantrieb der Magnokraft zweiter und dritter Generation (Abbildung D1). (Im Anfangsstadium nach ihrem Bau können sie auch in den diskoidalen Magnokräften angewandt werden.) Interpretierte Ausmaße: A, a, D, d, H, h, G.
Die Abbildung zeigt:
(2t) Draufsicht (top view) der Spinnenkonfiguration zweiter Generation. Sie besteht aus 9 Oszillationskammern mit einem achteckigen Querschnitt, d.h. der Hauptkammer 'M' und acht Seitenkammern (U, V, W und X), die zwei magnetische Wellen bilden. Das Trägermaterial ist geschwärzt.

Konfiguracje krzyżowe drugiej i trzeciej generacji.
Ich najważniejszym zastosowaniem będzie pędnik magnokraftu czteropędnikowego drugiej i trzeciej generacji (rysunek D1). (W początkowym okresie po swym zbudowaniu mogą one także być stosowane w pędnikach dyskoidalnego magnokraftu.) Zinterpretowano wymiary: A, a, D, d, H, h, G.
Rysunek pokazuje:
(2t) Widok z góry (top view) konfiguracji krzyżowej drugiej generacji. Jest ona złożona z 9 komór oscylacyjnych o przekroju ośmiobocznym, tj. jednej komory głównej (M) oraz ośmiu takich komór bocznych (U, V, W i X) formujących dwie fale magnetyczne. Zaczerniono tworzywo nośne.

Spider configurations of the second and third generations.
Their major application is the propulsor in four-propulsor Magnocraft of the second and third generations (see Figure D1). (At the initial stage, just after they are completed, they can also be applied in propulsors of discoidal Magnocraft.) The following dimensions are interpreted: A, a, D, d, H, h, G.
This Figure illustrates:
A side view of spider configuration of the second generation. (Compare this Figure with Figure F10.)
(2t) An overhead view of spider configuration of the second generation. This configuration is composed of 9 oscillatory chambers with octagonal cross-section, namely composed of one main (M) oscillatory chamber and eight (U, V, W, X) side oscillatory chambers that form two magnetic waves. The unused space (filling) is blackened.
Antworten to top
#30
Copyright Dr inż. Jan Pająk
[Bild: 15-F11_3s.gif]

Abb. [1/5] - F11_3s
Spinnenkonfiguration der zweiten und dritten Generation.
Ihre wichtigste Anwendung wird der Vierfachantrieb der Magnokraft zweiter und dritter Generation (Abbildung D1). (Im Anfangsstadium nach ihrem Bau können sie auch in den diskoidalen Magnokräften angewandt werden.) Interpretierte Ausmaße: A, a, D, d, H, h, G.
Die Abbildung zeigt:
(3s) Seitenansicht (side view) der Spinnenkonfiguration dritter Generation. Beachte, dass für sie H=h gilt.

Konfiguracje krzyżowe drugiej i trzeciej generacji. Ich najważniejszym zastosowaniem będzie pędnik magnokraftu czteropędnikowego drugiej i trzeciej generacji (rysunek D1). (W początkowym okresie po swym zbudowaniu mogą one także być stosowane w pędnikach dyskoidalnego magnokraftu.) Zinterpretowano wymiary: A, a, D, d, H, h, G. Rysunek pokazuje:
(3s) Widok boczny (side view) konfiguracji krzyżowej trzeciej generacji. Zauważ że dla niej H=h.

Spider configurations of the second and third generations. Their major application is the propulsor in four-propulsor Magnocraft of the second and third generations (see Figure D1). (At the initial stage, just after they are completed, they can also be applied in propulsors of discoidal Magnocraft.) The following dimensions are interpreted: A, a, D, d, H, h, G. This Figure illustrates:
(3s) A side view of spider configuration of the third generation. Notice that for this configuration H = h.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste