Rozdział P.
#1
Co jeszcze może ukrywać się poza wyższymi od czwartego liniowego wymiaru 
wszechświata "nadwymiarami wgłębnymi" 
Wyniki moich badań oraz odkrycia zaprezentowane w niniejszym "rozdziale P" prezentują moje zupełnie nowe odkrycia nigdzie uprzednio NIE publikowane, a bazujące na odkryciach jakie opisałem w "rozdziale G" i "podrozdziale G3" tej monografii [12]. 
Motto tego rozdziału O: "W każdej dziedzinie niewiedza góruje nad wiedzą a ignorancja nad prawdą - cokolwiek więc zgłębiasz poszukuj tam całego oceanu nadal ukrywających się w tym prawd." (Wszakże każda "prawda" jest uważana za wroga przez wszystkie oficjalne instytucje dzisiejszego świata - które aby ją utrzymywać w ukryciu uciekają się do wszelkich możliwych wybiegów i niecności.) 

W "podrozdziale G3" niniejszej monografii [12] zestawiłem swoje wstępne sformułowania najważniejszych "praw" oraz "regularności", co do których moje badania i dedukcje pozwalają mi wierzyć, iż rządzą one zachowaniami "wymiarów" oraz nadrzędnych wobec nich "nadwymiarów" z otaczającej nas rzeczywistości. Z kolei w głównej części "rozdziału G" niniejszej monografii [12] ujawniłem, że z badań mojej Teorii Wszystkiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji wynika dosyć jednoznacznie, iż "przeciw-świat" - jaki jest wymiarowo nadrzędny wobec naszego "świata fizycznego" o 3 wymiarach liniowych, posiada aż 4 wymiary liniowe. Z kolei z poprzedniego "rozdzialu O", a ściślej z jego "Tab. O1", uparcie nasuwa się też wniosek, że liczba wymiarów liniowych wszechświata może być nawet jeszcze wyższa niż owe cztery wymiary liniowe o jakich już wiemy, iż istnieją one w przeciw-świecie (to samo zresztą podpowiada ludziom intuicja - przykładowo, intuicja matematyków podszeptuje im iż w nieskończonym wszechświecie może istnieć nieskończona liczba wymiarów). Pytania więc jakie warto tutaj sobie zadać, to: (1) czy jest możliwym iż w niskończonym rozmiarowo i czasowo wszechświecie może istnieć jeszcze więcej niż 4 wymiary liniowe; (2) jeśli poza "przeciw-światem" istnieją następne przestrzenie "nadwymiarowe", to gdzie one się ukrywają; oraz (3) czy znane są już nam źródła jakiegoś materiału dowodowego, który sugerowałby istnienie owych następnych "nadwymiarów" i nadrzędnych przestrzeni "nadwymiarowych"? 
Odpowiedzi na pytania (1) i (2) udzielają nam reguły rządzące "wymiarami" i "nadwymiarami" - jakie już częściowo pospisywałem w "podrozdziale G3" niniejszej monografii [12]. Reguły te ujawniają bowiem naszej logice, że faktycznie mogą istnieć "nadwymiary" jeszcze wyższego rzędu, niż już poznany przez moją Teorię Wszystkiego zwaną Koncept Dipolarnej Grawitacji, 4-wymiarowy "przeciw-świat". Jeśli zaś takie "nadwymiary" faktycznie istnieją, wówczas kierunek w jakim należy ich szukać, dla każdej przestrzeni wymiarowej zawsze jest owym kierunkiem "wgłębnym (G)" zdradzanym nam przez potencjał indukujący wymiany najróżniejszych rodzajów energii jakie w kierunku tym przepływają (np. w przypadku naszego "świata fizycznego" kierunek w jakim ukrywa się 4-wymiar liniowy jest zdradzany przez kierunek działania "pola grawitacyjnego" oraz przepływu "energii moralnej"). Dlatego naprawdę warto badaniom owych "nadwymiarów" poświęcić swój czas i energię (czynienie czego ja zamierzam kontynuować - spisując tutaj wyniki swoich ustaleń w tym temacie i zakresie). 
Z kolei potencjał nieograniczenie istotnego wpływu na nasze życie, a także podnoszące świadomość znaczenie odpowiedzi na powyższe pytanie (3), kwalifikuje ją do stworzenia, w celu próby wyczerpującego na nią odpowiedzenia, odrębnego (następnego) "podrozdziału P1". W owym podrozdziale ujawnione zostaną źródła materiału dowodowego sugerującego, iż faktycznie w całym wszechświecie może istnieć nieskończona liczba "nadwymiarów" oraz nieskończona liczba "przestrzeni wymiarowych", w których ukrywać się może cała hierarchia czegoś, co wypełnia owe nierozwijane przez Adama Wiśniewskiego, chociaż mające potencjał dla istnienia lub zaistnienia, kontynuacje dalszych nadpoziomów jego genialnej "Teorii Nadistot",

rozdział P1.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste