Rozdział O.
#1
Udoskonalanie całego wszechświata i zwiększanie bezpieczeństwa naszego świata fizycznego – czyli uniwersalne zalety i korzyści jakie wprowadza zarządzanie światem fizycznym poprzez wcześniejsze wprogramowanie do „Omniplanu” zdarzeń jakie dopiero mają nastąpić, oraz poprzez sterowanie działaniem sztucznie stworzonego „nawracalnego czasu softwarowego” - który to skokowo upływający „czas ludzki” istnieje i wpływa na wszelkie istoty żywe 
zupełnie niezależnie od „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” 
Wyniki moich badań oraz odkrycia zaprezentowane w niniejszym "rozdziale O" stanowią, między innymi, adaptację informacji uprzednio już publikowanych m.in. w punkcie #I6 z mojej strony o nazwie "mozajski.htm", punkcie #B4 z innej mojej strony o nazwie "will_pl.htm", punkcie #B1.1 mojej strony o nazwie "antichrist_pl.htm", a także w podpisie pod "Tab. #J1b" z innej mojej strony o nazwie "propulsion_pl.htm". 
Motto tego rozdziału O: "cudze chwalicie a swego NIE znacie" 

W punkcie #I6 swej strony o nazwie "mozajski.htm", a także w punkcie #A4 innej swej strony o nazwie "will_pl.htm" zaprezentowałem genialną "Teorię Nadistot" opracowaną przez Polaka, Adama Wiśniewskiego (1/1/1937 - 23/8/1995). W teorii tej wyjaśnione zostało jak Bóg zorganizował działanie naszego "świata fizycznego" w "wielowarstwowy" albo "piramidalny" sposób - tak aby istnienie i działanie każdej niższej warstwy piramidy dostarczał bazy funkcjonalnej dla istnienia następnej warstwy. 
Genialna "Teoria Nadistot" Wiśniewskiego ujawnia, między innymi, że my ludzie znamy działanie aż kilku poziomów "istot", które nas otaczają. Do poziomów tych Wiśniewski zalicza: (A) minerały oraz pierwiastki chemiczne z których składa się nasza planeta, (B) rośliny, © zwierzęta, oraz (D) istoty rozumne - czyli ludzie. Wiśniewski też stwierdził, że każdy niższy z owych poziomów istot nie jest w stanie odnotować swymi zmysłami istnienia poziomu od siebie wyższego. Dlatego, przykładowo, minerały i pierwiastki chemiczne z poziomu (A) nie są świadome istnienia roślin z poziomu (B) - chociaż owe rośliny (B) żywią się minerałami (A). Z kolei rośliny z poziomu (B) nie są świadome istnienia zwierząt z poziomu ©. Zwierzęta zaś z poziomu © nie są świadome istnienia intelektu, rozumu i wiedzy u ludzi z poziomu (D). Ponadto, Wiśniewski odnotował i opisał w swej "Teorii Nadistot", że każdy wyższy poziom nadistot "żywi się" produktem wypracowywanym przez niższy od siebie poziom istot. I tak przykładowo, pierwiastki chemiczne z poziomu (A) formują najróżniejsze związki i substancje, którymi następnie "żywią się" rośliny z poziomu (B). Z kolei owe rośliny z poziomu (B) formują złożone związki organiczne, które następnie "są zjadane" przez zwierzęta z poziomu ©. Z kolei "mięso" zwierząt z poziomu © jest zjadane przez ludzi z poziomu (D). W swojej "Teorii Nadistot", Wiśniewski NIE scharakteryzował jednak "nadistoty" która jest nadrzędna wobec ludzi, ani NIE wskazał jakim produktem "ludzi" owa nadistota się "żywi". Posądzam, że albo NIE był w stanie tego jednoznacznie ustalić, albo był ateistą, albo też obawiał się wyrazić tę prawdę pisemnie (wszakże wszyscy pamiętamy jak ja byłem atakowany i niszczony za moje wysiłki ujawniania prawd jakie poodkrywałem). Jeśli jednak ekstrapolować dalej powyższą regularność odkrytą przez geniusz Adama Wiśniewskiego - tak jak czyni to "totaliztyczna nauka" wówczas wynika z tej ekstrapolacji, że ludzie (D) też coś wypracowują - co jest następnie "zjadane" przez jakąś "nadistotę" z jeszcze wyższego od ludzi poziomu (której istnienia ludzie też nie są w stanie odnotować swymi zmysłami). Oczywiście, tym wyższym poziomem istnienia jest Bóg. Z kolei jedynym ludzkim produktem, który Bóg jest w stanie alegorycznie "zjadać", jest "wiedza" którą ludzie generują w trakcie swojego życia. Wszystko inne, poza wiedzą, Bóg jest w stanie sam sobie postwarzać. Aby więc uzyskać owo wszystko inne (poza wiedzą), Bóg wcale nie potrzebował w tym celu powoływać do życia ani ludzi, ani całego "świata fizycznego". Innymi słowy, zaprezentowane tu totaliztyczne poszerzenie genialnej "Teorii Nadistot" Polaka, Adama Wiśniewskiego, w zrozumieniu logiki reprezentuje tzw. "teoremat", który stwierdza, że "skoro Bóg istnieje, to oznacza, że alegorycznie żywi się On wiedzą generowaną przez ludzi". W połączeniu więc z moimi formalnymi dowodami naukowymi, że "Bóg faktycznie istnieje", jakie już opracowane zostały i opublikowane przez "totaliztyczną naukę", omówiona powyżej "Teoria Nadistot" genialnego Polaka, Adama Wiśniewskiego, przekształca się w procedurę logiczną, która formalnie dowodzi, że "Bóg stworzył ludzi w celu efektywniejszego przysparzania wiedzy". Chociaż więc owa procedura dowodzeniowa wyjaśniona tutaj została z użyciem raczej prostych pojęć i narzędzi dedukcyjnych, ciągle jednoznacznie dowodzi ona swoją mocą, logiką i argumentacją, omawiane w tym punkcie ustalenie filozofii totalizmu i totaliztycznej nauki, że "przysparzanie wiedzy" było właśnie owym głównym celem, dla osiągania którego Bóg oryginalnie postwarzał ludzi, zaś obecnie nieustannie, umiejętnie, oraz dyskretnie ich uczy i ochrania, a także podtrzymuje, nadzoruje i kieruje ich losami - po więcej szczegółów na ten temat patrz też punkt #B1.1 z mojej strony o nazwie antichrist_pl.htm. 
Z uwagi na ogromną filozoficzną istotność omówionej powyżej genialnej "Teorii Nadistot" Wiśniewskiego, teoria ta, wraz z poszerzającym jej stwierdzenia powyższym ustaleniem nowej "totaliztycznej nauki" (że "Bóg stworzył ludzi w celu przysparzania wiedzy"), są omawiane też aż w całym szeregu innych totaliztycznych opracowań, np. w punkcie #B1 strony internetowej o nazwie antichrist_pl.htm, punkcie #F1 strony internetowej wroclaw.htm, punkcie #C2 strony internetowej o nazwie humanity_pl.htm, czy w podrozdziale A3.2 z tomu 1 oraz podrozdziale NF5 z tomu 12 mojej monografii [1/5], a także w tym "rozdziale O" z niniejszej monografii [12]. 
Niestety, w swojej "Teorii Nadistot" Wiśniewski NIE dopracował najważniejszej dla nas warstwy "posilającej" się produktami naszego działania (czyli produktami działania inteligentnych ludzi). Bez względu więc na to czy niedopracowanie to spowodowane było np. ateistycznymi poglądami, niemożnością klarownego ustalenia co aż tak istotnego generują ludzie aby Bóg mial na to zapotrzebowanie, obawami, czy też zwyczajnie coś mu przeszkodziło w dokończeniu swej teorii, ciągle poprawne jej poszerzenie o co najmniej jeden wyższy od ludzi poziom Boga jest absolutnie konieczne. (W pokazanej poniżej jako "Tab. O1" mojej. "Tabeli Cykliczności w Ewolucji Wszechświata", ja jednak praktycznie zawarłem aż sześć "Epok Ewolucyjnych" (oryginalna Teoria Nadistot ilustruje działanie zaledwie około jednej z tych sześciu epok), ponieważ oprócz "ewolucyjnej fazy" (16) działania naszego Boga, moim zdaniem dodania do tej tabeli wymagają też najniższe "fazy ewolucyjne" numer (1) do (12) podczas którychkształtowany był nasz "świat fizyczny" z programowalnej i pasywnie-inteligentnej "przeciw- materii", a także "fazy ewolucyjne" (16) do (18) podczas których nasze ludzkie "przysparzanie wiedzy" dodaje swój wkład do procesu ewolucji całego wszechświata oraz ekspansji wiedzy i świadomości na inne obzary wiecznie ruchliwej i pasywnie-inteligentnej przeciw-materii z przeciw-świata. 
Na szczęście, moja filozofia totalizmu i Teoria Wszystkiego zwana Koncept Dipolarnej Grawitacji już nam ujawniły, że produktem działania ludzi jest "przysparzanie wiedzy" - jaki to fakt od wielu lat wyjaśniam, między innymi, w punkcie #B1.1 z mojej strony o nazwie "antichrist_pl.htm". Dzięki temu, łatwo mogłem poszerzyć tę genialną teorię Wiśniewskiego poprzez dobudowanie wyższej od ludzi Nadistoty - jaka wpływa i kształtuje nasze życie, tj. poprzez włączenie do tej teorii poziomu (6) naszego Boga, a także - skoro już owa teoria była poszerzana, to poprzez dodanie też do niej w/w istot z poziomów (0), (1) i (7). Na dodatek do tego, tak dokończoną Teorię Nadistot mogłem też zaprezentować graficznie w formie kolejnej ze swych "Tablic Cykliczności" (jakich budowa, działanie i potencjał twórczy są przecież moim wynalazkiem) - pokazanej poniżej jako "Tab O1", zaś oryginalnie pokazanej (i wyjaśnionej) jako "Tab. #J1b" z mojej strony o nazwie "propulsion_pl.htm". 
Nie będę tutaj taił, że przy sporządzaniu owej "Tablicy Cykliczności dla Teorii Nadistot" konfrontowałem znaczny problem ze znalezieniem w naszym niedoskonałym ludzkim języku krótkich nazw i określeń, które trafnie i precyzyjnie opisywałyby trudne pojęcia odnoszące się do Boga, całego wszechświata i esencji życia. Wszakże na długie opisowe wyjaśnienia w tabeli tej brak jest miejsca. Powodem tego problemu jest wieloznaczność praktycznie wszystkich słów ludzkiego języka, podczas gdy pełne zrozumienie powyższej tabeli wymaga jednoznaczności podobnej do tej z jaką Koncept Dipolarnej Grawitacji oraz mój formalny dowód naukowy na istnienie Boga definiują kluczowe z używanych przez siebie pojęć. Jako przykład możliwych rozbieżności w interpretowaniu określeń z poniższej "Tab. O1", rozważ czytelniku problem kurczaków z dzisiejszych supermarketów i z fabrycznego systemu ich hodowania. Wszakże w wielu dzisiejszych supermarketach sprzedawane jest mięso kurczaków oznaczanych angielską etykietą "corn fed" - co oznacza, że podczas hodowli tych kurczaków karmiono je wyłącznie (lub głównie) kukurydzą. Stąd osoby zjadające takie kurczaki, zależnie od swej wiedzy i światopoglądu mogą interpretować własną dietę na co najmniej 2 zupełnie odmienne sposoby, mianowicie albo, że (1) zjadają mięso kurze, albo też (2) iż żywią się biologicznie przetransformowaną kukurydzą. Wszakże mięso takiego kurczaka karmionego wyłącznie kukurydzą faktycznie jest jedynie (2) rodzajem kukurydzy przetransformowanej w systemie trawiennym kurczaka. W powyższej więc tabeli wszystkie użyte tam pojęcia też warto rozumieć jako takie (2) "przetransformowane to co jest źródłową esencją danego pojęcia". 
Najważniejszą regułą i ustaleniem, jakie dokończona i zaprezentowana w formie "Tabeli Cykliczności dla Teorii Nadistot" genialna teoria Wiśniewskiego nam ujawnia po owym zostaniu uzupełnioną o rolę naszego Boga, a także o istoty wszechświat, nasz świat fizyczny, przeciw-materia, oraz cząsteczki elementarne, atomy i izotopy, to fakt, że "przysparzanie wiedzy" przez nas ludzi, faktycznie jest rodzajem naszego wkładu we wzrostową ewolucję całego wszechświata. Co ciekawsze, jest to jedyny rodzaj wkładu ludzi jaki narazie może i powinien być wytwarzany w bezpieczny sposób, bez użycia siły, przemocy, zniszczenia, itp. Wszakże aby dać nam wyraźnie do zrozumienia, że "przysparzanie wiedzy" wymaga pokoju i wysokiego poziomu ludzkiej moralności, Bóg wprowadził do społecznego życia wszystkich narodów takie mechanizmy karania grupowej niemoralności jak "przekleństwo wynalazców" oraz "wynalazcza impotencja". Mechanizmy te powodują, że każdy naród i kraj, który szerzy wojny i zniszczenia, lub w którym panuje wysoki poziom niemoralności, NIE jest w stanie generować "faktycznego postępu" (tj. co najwyżej generuje naróżniejsze banalne "usprawnienia" tego co jest już znane od dziesiątków albo nawet setek lat). W rezultacie zaś tej niemożności generowania "faktycznego postępu", z upływem czasu naród ten lub państwo podupada i stopniowo jest "wchłaniane" przez tych co nadal są w stanie generować postęp - tak jak ostatnio sparaliżowane wynalazczą impotencją kraje, np. Polska czy Nowa Zelandia, stopniowo i w sposób przez nie nieodnotowany są wchłaniane przez swych sąsiadów. 
Tab. #O1: Oto moja "Tablica Cykliczności w Ewolucji Wszechświata". Jej zazanczonym na czerwono fragmentem są składowe "Teorii Nadistot". Powyższa tablica interpretuje, oraz umiejscawia z procesie ewolucji naszego "świata fizycznego", pozycje jakie zajmują podmioty/istoty zidentyfikowane przez genialną "Teorię Nadistot" opracowaną przez Polaka, Adama Wiśniewskiego. Celem powyższej tablicy jest zilustrowanie jak życie i działania ludzi dodają swój wkłąd do ewolucji i postępu najpierw całego naszego świata fizycznego, potem zaś całego wszechświata. Wby zrealizowac ów cel, powyższa tablica poszerza też Teorię Nadistot, o dodatkowe poziomy poedmiotów/istot, jakich Wiśniewski do niej ani NIE powłączał, ani ich NIE zdefiniował, a jakich naukowo dowiedziona ewolucja z początkowego chaosu przeciw-materii ujawniła moja Teoria Wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji, jakich definicje przytaczają punkty #A0 i #D3 z mojej strony god_proof_pl.htm., zaś jakich opisy przytoczyłem w podrozdziałach D i E niniejszej monografii [12]. Aby czytelnik mógł łatwo odróżnić istoty ujęte w oryginalnym sformułowaniu "Teorii Nadistot", od podmiotów/istot, które ja dodałem w wyniku swych badań, w powyższej Tablicy Cykliczności oryginalne składowe wprowadzone przez Adama Wiśniewskiego oznaczone zostały użyciem trzcionek czerwonego koloru. Moje zaś dodatkowe poszerzenia tejże teorii, tablica ta wyróżnia użyciem standardowego, czarnego koloru napisów. 
Powyższa tablica reprezentuje drugą już z kolei swą wersję w moich wysiłkach graficznego zilustrowania z użyciem "Teorii Nadistot" całego procesu ewolucji otaczającej nas rzeczywistości. Pierwszą, mniej doskonałą wersję tej Tablicy Cykliczności opracowałem w sierpniu 2018 roku – zaś jej treść zainteresowani czytelnicy mogą sobie przeglądnąć po jej załadowaniu z niniejszej witryny udostępniającej niniejszą monografię [12].

rozdział P.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste