Rozdział L.
#1
Charakterystyka, zalety i możliwości naszego świata fizycznego i "ludzkiego czasu", działanie których jest oparte na mechaniźmie Omniplanu i na schemacie wzrostu, a także najważniejsze cechy naszego życia w takim świecie i w nawracalnym czasie softwarowym 
Wyniki moich badań oraz odkrycia zaprezentowane w niniejszym rozdziale L stanowią adaptację informacji uprzednio już publikowanych m.in. w punktach #J6 z mojej strony o nazwie "petone_pl.htm". 
Motto tego rozdziału L: "Jeśli ponownie przeżywasz swoje życie po zostaniu cofniętym w czasie - tak jak opisuje to Biblia, wówczas większość ludzi z którymi rozmawiasz i współżyjesz, w 'nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata' umarła i jest nieżywa od wielu już tysięcy lat, a ty, ani oni, nadal NIE zdajecie sobie z tego sprawy." 

Jest oczywistym, że Bóg NIE tylko stworzył i posiada mechanizmy zarządzania naszym światem fizycznym, jakie w poprzednim rozdziale I tej monografii opisałem, wyjaśniłem i zobrazowałem boskim "schematem wzrostu", ale także nieustająco używa owe mechanizmy. To zaś oznacza, że wybrane osoby, jakie swą moralnością, dyscypliną i zachowaniem rokują nadzieję, iż uda się ich wychować na "żołnierzy Boga" o wymaganych cechach, Bóg powtarzalnie cofa do tyłu w ich "nawracalnym czasie softwarowym" (tj. w ich "ludzkim czasie") w celu udoskonalenia tych fragmentów ich osobowości, oraz wyników tych ich działań, które w uprzednich ich przejściach przez czas nadal NIE osiągnęły wymaganego poziomu doskonałości, a także w celu naprawienia ewentualnych pomyłek w ich wychowaniu i w następstwach ich życia. W rezultacie, opisana tamtym w rozdziale I budowa i działanie naszego świata fizycznego pozwala Bogu na nieustające podnoszenie jakości zarówno wychowywanych przez Boga ludzi i ludzkości, jak i na podnoszenie doskonałości działania całego naszego świata fizycznego. Wszakże z jednej strony, poprzez wielokrotne cofanie "ludzkiego czasu" osób podatnych na boskie zabiegi wychowawcze, po czym stopniowe poddawanie tych osób coraz bardziej trafnym zabiegom wychowawczym, użyciem takiej metody "iteracji" Bóg coraz lepiej wychowuje sobie owych ludzi na potrzebnych mu "żołnierzy Boga". Z drugiej zaś strony, stosując w podobny sposób powtarzalne cofanie do tyłu czasu kluczowych ludzi i naprawiając zaszłe w przeszłości ich niewłaściwe działania, także tym samym procesem "iteracji" Bóg stopniowo udoskonala całą ludzkość. 
Z powodu nieustającego używania przez Boga opisywanego w powyższym paragrafie "iteracyjnego" udoskonalania ludzkości i całego świata fizycznego, wyniszczające ludzkość zdarzenia, które faktycznie zaistniały w poprzednich przejściach ludzkości przez jej nawracalny "czas ludzki", w rodzaju trzeciej wojny światowej, czy właśnie nadchodzącej zagłady lat 2030-tyh, są przez Boga stopniowo eliminowane z Omniplanu poprzez wprowadzanie takich zmian do przeszłości, jakie stopniowo powodują niezaistnienie tychże zdarzeń w sytuacjach i w ludzkich zachowaniach, które uprzednio je wywoływały. (Jako przykład takiego wyeliminowania z Omniplanu zajścia trzeciej wojny światowej, rozważ opisany w podrozdziale C5 traktatu [4b] (dostępnego poprzez stronę internetową o nazwie "tekst_4b.htm") czy w punkcie #J5 strony o nazwie "bitwa_o_milicz.htm" przypadek prawdopodobnego wyrycia roku 1962 na kamieniu koło Mokrego Stawu z Babiej Góry, jako roku rozpoczęcia się trzeciej wojny światowej w jednym z uprzednich przebiegów "ludzkiego czasu" - które to rozpoczęcie owej wojny zostało jednak potem wyeliminowane przeprogramowaniem w Omniplanie kluczowych zdarzeń zainicjowanych przez usiłujących wywołać tę wojnę ludzi.) Z kolei stopniowe eliminowanie z naszej przeszłości takich niefortunnych
zdarzeń powoduje, że zarówno przeszłość, jak i przyszłość każdego z ludzi, oraz całej ludzkości, nieustannie się zmienia. W rezultacie np. przepowiednie wywodzące się od ludzi niemal nigdy się NIE spełniają, ponieważ w swoich przeprogramowaniach Omniplanu Bóg stara się utrzymać ważność jedynie kluczowych przepowiedni jakie zapisane są w Biblii. Dla mnie osobiście interesujące jest obserwowanie jak zaledwie od czasu opublikowania strony "2030.htm" (opisującej zagładę ludzkości w latach 2030-tych) szybko zmieniają się sytuacje, które uprzednio stanowiły powody działania mechanizmów wywołujących ową zagładę. Stąd bardzo ciekawe jest dla mnie, czy poprzez cofanie w czasie i poddawanie coraz bardziej edukującym doświadczeniom lub eliminacjom ludzi na kluczowych stanowiskach, którzy postwarzali przyczyny pojawienia się owej zagłady lat 2030-tych, Bóg zdoła zagładzie tej zapobiec jeszcze w naszym obecnym przechodzeniu przez "czas ludzki", czy też (niestety) ci z ludzi, którzy zostali cofnięci w czasie do obecnej chwili, też zagładę ową będą jednak musieli ponownie doświadczyć? 

Ja jestem świadomy, że to co już wyjaśniam w niniejszym punkcie aż do tego miejsca, może być szokiem dla czytającego. Dlatego spróbujmy klarownie tu podsumować, jakie są cechy i skutki naszego życia w świecie fizycznym zarządzanym Omniplanem i innymi mechanizmami opisanymi w poprzednim rozdziale I a także w punkcie #J5 strony „petone_pl.htm”oraz w punkcie #D3 strony o nazwie "god_proof_pl.htm". Wszakże ów świat fizyczny wcale NIE jest zbudowany ani NIE działa tak jak kłamliwie nam to wmawia oficjalna nauka ateistyczna, a faktycznie działa na zasadzie naszego skokowego odwiedzania z częstotliwością harmoniczną (pochodną od 11 Hz) coraz to następnych zamrożonych w ruchu cieniutkich warstewek (naleśniczków) czasowych ze stosu Omniplanu zaprogramowanego przez Boga wzdłuż "wgłębnej-G" osi czterowymiarowego przeciw-świata, które to warstewki będąc jakby trójwymiarowymi odpowiednikami dwuwymiarowych klatek z dzisiejszych filmów w kinach, w naszej świadomości symulują ruch, życie, zmiany i upływ nawracalnego "ludzkiego czasu" w jakim my wszyscy się starzejemy. Podsumowanie to dokonam tu w punktach, w każdym z których to punktów wyjaśnię jakąś cechę naszego świata tak rządzonego, po czym wyjaśnię też następstwa/skutki owej cechy. 
(1) Wszystko w naszym świecie fizycznym jest statyczne (tj. unieruchomione w poszczególnych warstewkach-naleśniczkach Omniplanu i faktycznie martwe). Wrażenie zaś ruchu i życia my uzyskujemy ponieważ wbudowany w nasze geny mechanizm zarządzania przechodzeniem przez nawracalny "czas ludzki" szybko przerzuca naszą świadomość z jednej takiej warstewki-naleśniczka Omniplanu do następnej, w sposób podobny jak filmowy projektor w kinach przerzuca klatki przeglądanego filmu. W każdej następnej z tych warstewek-naleśniczków Omniplanu jest pokazana kolejna z sytuacji naszej drogi przez życie. 
(2) Żyjemy w świecie fizycznym, w którym całość jego istnienia zawarta w Omniplanie już się wypełniła co najmniej jeden raz. Znaczy, wszyscy ludzie i stworzenia oraz wszelkie zdarzenia z całego naszego świata fizycznego co najmniej jeden już raz przeszli swoim życiem przez cały dany im "czas ludzki", po czym poumierali. Ponieważ jednak na ich życie składały się przeliczne statyczne sytuacje zamrożone w poszczególnych warstewkach-naleśniczkach Omniplanu, ludzie ci, stworzenia, oraz obiekty, nadal istnieją oraz jakby ożywają, kiedy ktokolwiek zostanie cofnięty w czasie do tyłu i ponownie przeżywa czas jaki przeżywał wraz z nimi. 
(3) Zgodnie z Biblią (patrz wersety 33:25-30 z "Księgi Hioba"), każdy z ludzi jest cofany w czasie aż kilkukrotnie, aż Bóg uzna iż wyczerpał możliwości wychowania go na maksymalnie Bogu przydatną osobę. Owe cofanie w czasie każdej osoby wyjaśniłem już w całym szeregu swych opracowań (wszakże Biblia pisze o nim w sposób dobrze zaszyfrowany), proponuję więc sobie je przypomnieć np, z rozdziału I powyżej, albo z punktu #J5 strony „petone_pl.htm”, a jeszcze lepiej z punktu #B4.1 mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm". 
(4) Kiedy Bóg cofa nas w nawracalnym "ludzkim czasie" do tyłu, większość ludzi z którymi przychodzi nam obcować, współpracować i współżyć w naszej ponownej drodze przez "ludzki czas", w zrozumieniu upływu "nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata" faktycznie będzie już martwa i to przez bardzo długi czas. Jeśli więc wiemy to co na temat działania "ludzkiego czasu" piszę w swoich opracowaniach, wówczas łatwo odkryjemy, że ludzie ci nadal istnieją (zostają ożywieni) tylko ponieważ to my przechodzimy przez ten sam czas w jakim oni kiedyś żyli, jednak ich poglądy, myślenie, świadomość i działania są jakby zamrożone w przeszłości i NIE ulegają już zmianom ani wzbogacaniu wraz z upływem czasu, tak jak nasze poglądy i świadomość zmieniają się w miarę jak kontynuujemy swą drogę przez czas. 
(5) Po zostaniu cofniętym w czasie, NIE jesteśmy już w stanie zmienić ani postępowania, ani systemu wartości, ani poglądów, ludzi z którymi obcujemy, a którzy NIE zostali cofnięci w czasie równocześnie z nami - jedyne więc co jesteśmy wówczas jeszcze w stanie zmienić, to swe własne postępowania i ich wyniki. Wszakże ludzie ci postępują i utrzymują system wartości oraz poglądów, tak jak czynili to w czasach kiedy faktycznie żyli. Z szokiem więc wtedy odnotowujemy, jak bardzo wszelkie nasze cechy, sposoby myślenia i postępowania oddalają się od cech, sposobów myślenia i postępowań ludzi z którymi obcujemy. 
(6) W trakcie ponownego życia już po zostaniu cofniętym w czasie, wszystko zaczyna dziać się i działać w szokujący nas sposób. Wszakże w opisywanym tu rozwiązaniu budowy i działania naszego świata fizycznego świat ten ponownie staje się ruchomy i żywy, nawet jeśli ktoś zostaje cofnięty do tyłu w swym "ludzkim czasie" z czasów jakie dla Boga leżą już daleko w przyszłości w zrozumieniu upływu absolutnego "czasu Boga" według upływu którego ten ktoś wyląduje w swej przeszłości, a stąd kiedy wszyscy owi ponownie żywi i poruszający się inni ludzie żyjący dawniej w owym cofniętym u niego czasie faktycznie już dawno poumierali. Takie więc ponowne przeskakiwanie tej cofniętej w czasie indywidualnej osoby z jednej warstewki (naleśniczka) Omniplanu do następnej tylko sprawia wrażenie w jej umyśle, że owe zamrożone w czasie sytuacje z jej przeszłości ponownie ożyły i są ruchome. Faktycznie zaś owe sytuacje są statyczne i nieruchome, a jedynie ponowna wędrówka tej osoby przez warstewki Omniplanu powoduje pozorne ich uruchamianie i ożywianie. 
(7) Po zostaniu cofniętym w czasie, najbardziej szokuje nas odwiedzanie miejsc i ludzi, wśród których żyliśmy w czasach poprzedzających nasze cofnięcie i stąd pamiętamy ich ówczesne wyglądy, sytuacje, czy działania. Okazuje się bowiem, że niemal wszystko uległo u nich drastycznej zmianie. Wszakże wszystko co ujrzymy będzie produktem zmian powprowadzanych podczas cofania w czasie też wielu innych ludzi, jacy byli cofani kiedy upływ naszego czasu już się zatrzymał. 
*** 
Warto tu odnotować, że opisane powyżej cechy charakterystyczne, zalety i możliwości naszego świata fizycznego o działaniu opartym na mechaniźmie Omniplanu i na schemacie wzrostu, wyjaśniają aż cały szereg zjawisk od dawna dobrze znanych ludziom, które to zjawiska stanowią jednocześnie materiał dowodowy potwierdzający, że nasz świat fizyczny faktycznie działa tak jak to powyżej opisałem. Wymieńmy więc w punktach najszerzej znane przykłady owych zjawisk. 
(A) Deja vu. Praktycznie niemal każdy z ludzi na jakimś tam etapie życia doświadczył zjawiska najczęściej zwanego "deja vu" (od francuskiego "już widziane"). NIE powinno ono nas dziwić, skoro w naszym życiu aż kilkakrotnie jesteśmy cofani do tego samego przebiegu naszego czasu. Wszakże nawet jeśli nasza świadoma pamięć tego co przeżyliśmy już uprzednio została wymazana, ciągle niektóre istotniejsze szczegóły przypomina nam nasza podświadoma pamięć. 
(B) Reinkarnacja. Wytłumaczmy komuś to co tu opisane na temat powtarzalnego przeżywania swego życia aby udoskonalać jakość swego charakteru, a po kilku pokoleniach ustnego przekazywania tego z generacji na generację, stopniowo poprzekręcanego złą pamięcią tych co to przekazują, otrzymamy opisy tego co dzisiaj jest nam wmawiane pod pojęciem "reinkarnacja". 
© Konsystencja wyników sprawdzeń stanu moralnego osób jakie umarły w młodym wieku, jakie to sprawdzenia ujawniają, iż osoby te NIE są posłuszne głosowi swego sumienia. To zaś oznacza, że NIE było już nadziei na ich wychowanie na moralnych, zdyscyplinowanych "żołnierzy Boga", a stąd jedyna ich użyteczność dla innych ludzi polegała na poddaniu ich edukującej innych śmierci - po więcej szczegółów patrz opisy z punktu #D3 mojej strony "god_istnieje.htm". 
(D) Podróże w czasie. W literaturze, zaś obecnie nawet w "YouTube", zgromadzony został już ogromny materiał dowodowy, jaki potwierdza istnienie podróży w czasie i osób podróżujących w czasie (po angielsku zwanych "time travelers"). Sporą ilość przykładów i odmiennych kategorii tego materiału dowodowego udokumentowałem już w rozdziale B tej monografii [12], a także w punkcie #J2 swej strony internetowej o nazwie "immortality_pl.htm". 
(E) Fizykalne zjawiska potwierdzające iż żyjemy w dyskretnie (skokowo) upływającym "czasie ludzkim" sztucznie dla nas zaprogramowanym przez Boga (jaki to "czas ludzki" upływa około 365 tysięcy razy wolniej od "czasu Boga, izotopów i nieożywionej materii", w którym oficjalna nauka ateistyczna datuje wiek wszechświata, Ziemi, warstw geologicznych, węgla, skamienielin, itp.). Najpowszechniej znanym z tych zjawisk, jest pozorne zawracanie kierunku obracania się rozpędzanych wirujących obiektów, jakiego pojawianie się w świetle dziennym oficjalna nauka ateistyczna NIE jest w stanie zadowalająco wytłumaczyć, jednak jakie doskonale tłumaczy przeskakiwanie naszej świadomości z jednej warstweki-naleśniczka Omniplanu do następnej. Po opisy tego zjawiska i jego następstw patrz punkty #D1 i #D2 z mojej strony "immortality_pl.htm". 
(F) Stwierdzenie UFOnauty, że "czas faktycznie nie płynie a to my poruszamy się przez niego" - patrz paragraf numer N-126 z raportu "Miss Nosbocaj" z jej uprowadzenia do UFO, opublikowanego w podrozdziale UB1 z tomu 16 mojej
monografii [1/5] gratisowo dostępnej poprzez stronę o nazwie "tekst_1_5.htm". Stwierdzenie to potwierdza kluczową cechę mechanizmu działania "ludzkiego czasu" jaki opisałem powyżej w rozdziale I, a jaki stwierdza, że faktycznie to czas wcale NIE płynie wokoło nas podczas gdy my stalibyśmy w jednym miejscu (tak jak implikuje to zrozumienie czasu przez dzisiejszą oficjalną naukę ateistyczną), a w rzeczywistości to czas stoi w miejscu i jest jak krajobraz przez który to my podróżujemy swoim życiem. Odnotuj, że paragraf numer N-130 tego samego raportu implikuje także, że swoje życie przeżywamy więcej niż jeden raz, tak że raz zaszłe spotkanie z kimś, może być potem powtarzane w naszych ponownych przejściach przez te same punkty czasowe. 

*** 
Czytelnikom, których zainteresowały wyjaśnienia z rozdziałów I oraz niniejszego, o działaniu i cechach nawracalnego "czasu ludzkiego", a także o istnieniu dwóch odmiennych czasów (tj. "czasu ludzkiego" oraz "czasu Boga, atomów i izotopów"), rekomendowałbym poznanie dalszych szczegółów wyjaśnień na temat działania czasu wynikających z mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji. Oprócz niniejszej monografii oraz punktów #J5 i #J6 ze strony „petone_pl.htm”, owe szczegóły są wyjaśnione, między innymi, w punkcie #D3 strony "god_proof_pl.htm", oraz punkcie #J2 mojej strony "immortality_pl.htm". Z kolei ogólne opisy obu czasów działających równocześnie na Ziemi i we wszechświecie podane są skrótowo we wstępie i punkcie #G4 strony "dipolar_gravity_pl.htm", zaś wyjaśnione szczegółowo w punktach #C3 do #C4.1 z mojej innej strony o nazwie "immortality_pl.htm".

rozdział M.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste