Rozdział G3.
#1
Prawa i powtarzalne regularności jakie zdają się rządzić "nadwymiarami" dla danych układów wymiarowych 
Wyniki moich badań oraz odkrycia zaprezentowane w niniejszym podrozdziale G3 są moim pierwszym wglądem z tematykę co do jakiej NIE istnieją informacje aby uprzednio ktokolwiek je badał, a stąd aby spróbował poodkrywać regularności jakie rządzą "nadwymiarami" dla danych układów wymiarowych. Dlatego niniejsza moje prezentacja zapewne jest pierwszym naukowym wglądem w tę tematykę
Motto tego podrozdziału G3: 
W początkowej (głównej) części niniejszego "rozdziału G " zdefiniowałem i wyjaśniłem kilka nazw i pojęć wprowadzonej tu nowej terminologii, użycie jakiej jest konieczne aby móc precyzyjnie wyjaśnić nieznane wcześniej idee opisane w tej monografii [12]. I tak, zdefiniowałem i wyjaśniłem tam pojęcie "układ wymiarowy", czyli jakaś przestrzeń w której liczba dostępnych w niej liniowych wymiarów jest inna niż w innych "układach wymiarowych". Przykładowo, takim "układem wymiarowym" jest nasz dzisiejszy świat fizyczny, bowiem ci co w nim obecnie mieszkają i poruszają się mają dostęp do tylko trzech wymiarów liniowych (tj. X, Y i Z) - czyli mają dostęp do jednego wymiaru mniej niż ci co mieszkali na Ziemi jeszcze przed biblijnym Wielkim Potopem i mieli wówczas dostęp aż do czterech wymiarów liniowych (tj. X, Y, Z i G). Zdefiniowałem tam też i wyjaśniłem co to jest "nadwymiar" danego układu wymiarowego. Tj. wyjaśniłem, że nadwymiar to dodatkowy wymiar liniowy, jaki istnieje w wyższym o jeden rząd układzie wymiarowym, jednak jaki NIE jest normalnie dostępny w danym układzie wymiarowym. Przykładowo, "nadwymiarem" dla naszego świata fizycznego jest ów "czwarty wgłębny (G) wymiar liniowy jaki istnieje w przeciw-świecie" - jednak jaki NIE istnieje w naszym obecnym trzy-wymiarowym świecie fizycznym, a stąd dla przemieszczania się w wzdłuż którego trzeba np. posiadać "Wehikuł Czasu szóstej ery technicznej" opisywany w następnym "rozdziale H" tej monografii. Poznanie uprzednio opisanych wyjaśnień tego "rozdziału G" ujawnia, że wynika z nich aż cały szereg regularności i praw, jakie otwierają zupełnie nowe horyzonty poznawcze dla badaczy otaczającej nas rzeczywistości. Regularności te i prawa warto więc podefiniowac i zestawić razem - co czynię w niniejszym "podrozdziale P1". 
To właśnie aby umożliwić wydedukowanie tych nieznanych wcześniej regularności i praw, oraz aby móc wskazać skąd się one wzięły, w tym "rozdziale G " wyjaśniłem też uprzednio, jakie źródła materiału dowodowego pozwalają nam ustalać naszymi intelektami prawa i regularności odnoszące się do nadwymiarów. To właśnie analizy owych źródeł ujawniają nam nieznane wcześniej współzależności rządzące wymiarami i nadwymiarami. Przykładowo, analizy te ujawniły, że na każdy nadrzędny "układ wymiarowy" składają się też wszystkie wymiary podrzędnego wobec niego "układu wymiarowego". To dlatego ci co zdecydują się poruszać po czterowymiarowym przeciw- świecie swymi "Wehikułami Czasu szóstej ery technicznej", równocześnie będą się też poruszali w owych trzech wymiarach naszego świata fizycznego. Ponadto analiza owych źródeł materiału dowodowego nam ujawnia, że jeśli trzy wymiary liniowe naszego świata fizycznego zredukuje się do jakiejś przestrzeni o zaledwie dwóch wymiarach liniowych (np. poprzez wykonanie zdjęcia jakiegoś krajobrazu ujawniającego nam działanie "perspektywy"), wówczas ów trzeci wymiar "głębi (Z)" w dwuwymiarowej przestrzeni będzie ukryty w kierunku jej "głębokości (G)". Jeśli zaś podobną analizę ktoś wykona też dla redukcji dwumymiarowej przestrzeni (np. dla zdjęcia lub obrazu) w przestrzeń o jednym wymiarze liniowym, wówczas ponownie ów wyeliminowany drugi wymiar będzie się ukrywał w "głębokości (G)". W głównej części "rozdziału G" dokonałem też dedukcji logicznej jaka wykazała, że ekstrapolacja do przeciw-świata praw i regularności ujawnianych nam przez istniejące źródła materiału dowodowego, potwierdzają, że oryginalny przeciw-świat posiada aż 4 wymiary liniowe. Oprócz bowiem znanych w naszym świecie 3-ch liniowych wymiarów X, Y i Z, istnieje w nim także narazie niedostępny dla ludzi 4-ty liniowy wymiar "wgłębny (G)" - jaki rozciąga się w nieskończoność w obu swych kierunkach. Jednak nasz Bóg zużył ten czwarty wymiar liniowy aby zaprogramować z niego softwarową strukturę jaką ja nazywam "Omniplan" która realizuje działanie nawracalnego "czasu ludzkiego" w jakim upływa NIE tylko życie wszystkich ludzi, ale także życie wszystkich żywych stworzeń. 
Jak jednak się okazuje, dedukcje podobne do tych omówionych w owej głównej części "rozdziału G", oraz już dostępne nam rodzaje źródeł materiału dowodowego, ujawniają nam znacznie więcje niż tylko gdzie mamy szukać owego 4-tego wymiaru liniowego przeciw-świata. Ponieważ jednak wielu czytelników narzeka, iż nadmiernie rozbudowuję swe opracowania, dedukcji tych NIE będę tutaj już przytaczał. Wszakże uzdolnieni czytelnicy łatwo sami mogą je sobie przeprowadzić wzorując się przykładami jakie już opisałem w niniejszym "rozdziale G" (osoby zaś o miernych umysłach i tak opisów owych dedukcji nawet by NIE próbowały czytać). Tutaj przytoczę więc tylko te wyniki swych dedukcji, które ujawniają nam najważniejsze z cech jakie charakteryzują wymiary "nadrzędne" wobec wymiarów z przestrzeni o mniejszej liczbie wymiarów liniowych - czyli cech "nadwymiarów", a ściślej przytoczę najważniejsze z praw, o jakich moje dedukcje zdają się ujawniać, iż prawa te rządzą zachowaniami owych "nadwymiarów". Oto one: 
1: Regularność, że każdy układ wymiarowy o danej liczbie wymiarów liniowych ukrywa w swej "głębi" istnienie dodatkowego "nadwymiaru" który jest kanałem dostępu do kolejnej "nadprzestrzeni wymiarowej" charakteryzującej się wyższą o jeden liczbą wymiarów liniowych. Przykładowo, "głębia" każdego dwuwymiarowego zdjęcia ukrywa dostęp do "nadwymiaru" przynależącego już do trzywymiarowej przestrzeni naszego świata fizycznego, zaś "głębia" naszego trzywymiarowego świata fizycznego ukrywa w sobie "nadwymiar" przynależący już do czterowymiarowej przestrzeni przeciw- świata. 
2: Regularność, że każdy nadrzędny "układ wymiarowy" jednocześnie korzysta z wszystkich wymiarów liniowych istniejących w podrzędnych wobec niego "układach wymiarowych", a ponadto korzysta z jednego wymiaru liniowego jaki jest charakterystyczny właśnie dla tego nadrzędnego "układu wymiarowego". To właśnie dlatego symbolicznie można stwierdzać, że chociaż Bóg mieszka w niebie, jednocześnie jest też obecny w naszym świecie. 
3: Ukrywanie się "nadwymiarów" przed istotami, które żyją w "podwymiarowej" przestrzeni o mniejszej o jeden liczbie wymiarów liniowych, oraz blokowanie dostępu tych istot do nadwymiaru z ich niej przestrzeni wymiariowej. Przykładowo, ludzie żyjący w 3-wymiarowym naszym "świecie fizycznym" normalnie NIE mają dostępu do "czwartego wymiaru przeciw-świata" (w tym do istniejącego i działającego w przeciw-świecie "Omniplanu"). Dostęp do owego "czwartego wymiaru liniowego" ludzie uzyskają jedynie jeśli spełnią określone wymogi moralne nałożone na nich przez Boga - co spowoduje iż Bóg np. może udzielić im wówczas pozwolenia na zbudowanie i na używanie Wehikułów Czasu szóstej ery technicznej - które będą już dysponowały zdolnością do wgłębnego "wwiercania się" w "nadwymiar" naszej trzywymiarowej przestrzeni. 
4: Rozciąganie się "nadwymiaru" zawsze w kierunku "wgłębnym (G)" danego układu wymiarowego. Zlokalizowanie zaś owego kierunku "wgłębnego (G)" zawsze jest zdradzane potencjałem indukującym wymiany najróżniejszych rodzajów energii zachodzące pomiędzy tym co istnieje w danej "wymiarowej" przestrzeni, oraz tym co istnieje w następnej "nadwymiarowej" wobec niej przestrzeni. Przykładowo, w naszym 3- wymiarowym "świecie fizycznym" jednym ze wskaźników w jakim kierunku przebiega i kryje się ów czwarty wymiar liniowy przeciw-świata jest kierunek działania "pola grawitacyjnego" (innym jest np. kierunek przepływu "energii moralnej"). Z kolei na zdjęciach o dwóch wymiarach liniowych wskaźnikiem tego kierunku jest potencjał zawarty w "perspektywie" tych zdjęć. 
5: Niezdolność istot z układu wymiarowego o danej liczbie wymiarów do eksperymentalnego wykrycia istnienia "nadwymiarów" o liczbie wymiarów wyższych niż taka liczba z ich własnej przestrzeni wymiarowej. Przykładowo ludzie żyjący w naszym 3-wymiarowym "świecie fizycznym" NIE są w stanie eksperymentalnie wykryć istnienia "4-wymiarowego przeciw-świata". Istnienie to jedynie mogą wykryć siłą swej inteligencji, logiki i dedukcji. Ponadto istnienie to może im podpowiadać np. ich intuicja - ale tylko jeśli są wystarczająco czuli na jej podszepty. 
6: Ważność i odnoszenie się do "wymiarów" oraz do ich "nadwymiarów" tych samych powtarzalnych regularności i zasad, jakie genialny Polak Adam Wiśniewski (1/1/1937 - 23/8/1995) opisał swoją "Teorią Nadistot". Teorię tę oraz jej powtarzalne regularności i zasady opisuję i ilustruję w "rozdziale O" i w "Tab. O1" niniejszej monografii [12], a także w punkcie #I6 ze swej strony o nazwie "mozajski.htm" i w 1 z punktu #B4 innej strony o nazwie "will_pl.htm". 
7: Dostęp do przestrzeni "nadwymiarowej" wyłącznie poprzez bycie "zaproszonym". Przykładowo, ludzie żyjący w naszym 3-wymiarowym świecie fizycznym będą mogli podróżować poprzez ów 4-wymiar liniowy przeciw-świata tylko jeśli będą dysponowali "Wehikułami Czasu szóstej ery technicznej" opisywanymi w następnym "rozdziale H" tej monografii [12]. Jednak owe wehikuły czasu ludzie będą mogli zbudować tylko jeśli za pozwoleniem i zaproszeniem Boga nauczą się jak można programować "przeciw-materię". 
8: Przewaga wynikająca z dostępu do "nadwymiaru". Istoty, które żyją lub okresowo przebywają w danym układzie wymiarów, jednak posiadają dostęp do "nadwymiaru" tego układu wymiarowego, uzyskują nieopisaną przewagę nad istotami uwięzionymi wyłącznie we własnym układzie wymiarowym. Ilustracją wielkości tej przewagi mogą być możliwości wysoce prymitywnych w stosunku do ludzi przedpotopowych istot opisywanych powyżej w "podrozdziale G2". (To właśnie z powodu owej przewagi, stara "oficjalna nauka ateistyczna", jaka "zaryglowała się" w skorupie wysoce przestarzałych i drastycznie błędnych teorii, poglądów, przesądów, postępowań, tradycji, itp., nadal NIE uznaje istnienia i działania takich istot na Ziemi. Wszakże możliwości tych istot czynią dzisiejszych naukowców niekompetentnymi w zrozumieniu co istoty te wyczyniają, zaś metody działania i instrumenty dzisiejszych naukowców są zbyt prymitywne aby być w stanie odnotować i udokumentować działalność owych istot.) Inną podobną ilustracją tej przewagi są możliwości UFOnautów w porównaniu do możliwości ludzi. 

rozdział H.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste