Rysunki
#1
Rys. B1 (tj. M1a z [1/5], #G1a z "immortality"): Oto mój własny rysunek (kiedyś pracowicie wykonany ręczną techniką "tusz na kalce technicznej") jaki ilustruje oraz objaśnia co właściwie staje się widoczne w "Wehikułach Czasu trzeciej ery technicznej", kiedy przerzucają one kogoś do innego punktu czasowego jego uprzedniego życia (czyli np. co widoczne jest na na zdjęciach UFO zawisających nad ziemią w trybie pracy "wehikułów czasu" i przerzucających jakiegoś zabranego na swój pokład Ziemianina z powrotem do czasu poprzedzającego jego/jej uprowadzenie na pokład UFO). Wszakże takie wehikuły czasu już od dawna operują na Ziemi, tyle że ludzie nazywają je UFO. Z grona ludzi dopiero ja wynalazłem zasadę działania relatywnie prostych do zbudowania ludzkich "Wehikułów Czasu trzeciej ery technicznej" - które mogły być budowane na Ziemi już począwszy od lat 1980-tych. Po zaopatrzeniu ich w pędniki magnetyczne umożliwiające im podróżowanie także w przestrzeni, będą one wyglądały jak jedynie nieco bardziej zaawansowana (trzecia) generacja gwiazdolotu mojego wynalazku zwanego Magnokraftem (po wyglądy i wielkości moich dyskoidalnych Magnokraftów wszystkich 8 typów - patrz darmowe, tylko 4-minutowe wideo o adresie https://youtu.be/hkqrVePSj6c - linkowane z punktu #A5 mojej innej strony o nazwie portfolio oraz ze strony djp). Na zdjęciach Wehikułów Czasu wyraźnie widoczna jest bowiem kula przestrzeni pobudzonej do jarzenia przez energię wibracji pola magnetycznego owych wehikułów. W środku zaś tej kuli mogą być widoczne zarysy dyskoidanych gwiazdolotów o silnie jarzących się wylotach z komór oscylacyjnych zamontowanych w pędnikach owych wehikułów.
Jak powyższy mój rysunek B1 stara się podkreślić, zdjęcia "Wehikułów Czasu trzeciej ery technicznej" typowo będą dokumentowały idealnie okrąą kulę przestrzeni pobudzonej do jarzenia przez energię wibracji ich precyzyjnie sterowanego pola magnetycznego. Kula ta powyżej oznaczona jest symbolem "E" (od angielskiego "Energy"). Energia ta rozprzestrzenia się jednakowo we wszystkich kierunkach od pędnika głównego danego Wehikułu Czasu - na wibrowanie pola którego to pędnika wystawia się osobę przerzucaną do innego punktu czasowego jej przeszłego życia. Cechy jej unikalnych wibracji powodują, że energia ta zachowuje się podobnie jak energia cieplna (wszakże ciepło to też wibracje). Sam dyskoidalny Wehikuł Czasu oznaczony symbolem "TV" (od angielskiego "Time Vehicle") znajduje się jakby ukryty w środku owej kuli jarzącej się przestrzeni. Powyższy rysunek pokazuje go w tzw. "pozycji stojącej". Z powodu małej przeźroczystości owej kuli, zwykle najwyraźniej widoczne z tego wehikułu czasu są wyloty z komór oscylacyjnych jego pędników. 
Poniżej (tj. na Rys. B2 do #B4 – też zreprodukowanych z Rys. M1 w [1/5] oraz Rys. #G1 na stronie "immortality_pl.htm") pokazuję zdjęcia UFO działających właśnie jako takie "Wehikuły Czasu trzeciej ery technicznej", wykonane w chwili kiedy te gwiazdoloty przerzucają kogoś do innego punktu czasowego jego życia. Takie Wehikuły Czasu już od dawna operują na Ziemi, tyle że ludzie nazywają je UFO. Fotografie B2 do B4 pokazują właśnie UFO działające jako takie Wehikuły Czasu. Na zdjęciach tych gwiazdolotów wyraźnie widoczna jest kula przestrzeni pobudzonej do jarzenia przez energię wibracji pola magnetycznego owego UFO. W środku owej kuli widoczne są zarysy dyskoidalnych UFO o silnie jarzących się wylotach z komór oscylacyjnych zamontowanych w pędnikach owych wehikułów.. 
Antworten to top
#2
Fot. B2: Oto Czarno-białe zdjęcie wehikułu czasu lecącego w pozycji stojącej (tj. z podłogą skierowaną w dół, zaś pędnikiem głównym - w górę). Unikalne dla tego zdjęcia jest to, że poza ową kulą przestrzeni pobudzonej do jarzenia przez energię wibracji pola magnetycznego, zdjęcie to zdołało też uchwycić relatywnie wyraźnie zarysy dyskoidalnego UFO zawisającego w środku owej kuli. 
Antworten to top
#3
Fot. B3: Zdjęcie UFO trzeciej generacji zawisającego w pozycji wiszącej i w "konwencji Wehikułu Czasu trzeciej ery technicznej". Widać na nim wyraźnie kulę przestrzeni pobudzonej do jarzenia przez wibrujące pole magnetyczne owego wehikułu, z jarzącymi się na biało wylotami z pędników bocznych tego wehikułu. Owa kulista "pobudzona przestrzeń" odróżnia wygląd UFO działających jako takie Wehikuły Czasu, od telekinetycznych i od magnetycznych UFO. Aby poznać i odnotować owe różnice w wyglądach warto też zaglądnąć na strony internetowe explain_pl.htm - o naukowej interpretacji autentycznych zdjęć UFO oraz ufo_proof_pl.htm - o formalnym dowodzie naukowym na istnienie UFO. Strony owe pokazują bowiem wygląd UFO lecących w konwencji magnetycznej i w konwencji telekinetycznej. Zdjęcia UFO lecących w obu tych konwencjach włączone są również do wersji PDF polskojęzycznego traktatu [4c] (patrz tam podrozdział C9), oraz monografii [1/5] (patrz tam podrozdziały P2, T2 i N3.1). 
Antworten to top
#4
Fot. B4: Jeszcze jedno zdjęcie UFO lecącego w pozycji stojącej i dokonującego przerzutu kogos do innego czasu. Ponownie widać kulę przestrzeni pobudzonej do jarzenia przez pole magnetyczne owego UFO, z jarzącymi się na biało wylotami z pędników bocznych tego wehikułu. 
Antworten to top
#5
Rys. Ka: Ogólnikowy schemat wzrostu. Ilustruje on ogólną budowę i działanie stworzonego przez Boga wzrostowego systemu zarządzania życiem pojedyńczych ludzi i instytucji, odkryty, zidentyfikowany i opisany przez mój Koncept Dipolarnej Grawitacji. To ten schemat z jakichś intrygujących powodów jest zdumiewająco podobny do "drzewa życia" z "kabały" ujawnionej ludziom przez bibilijnego Eliasza.
Antworten to top
#6
Rys. Kb: Przykład opisowej wersji "schematu wzrostu". Dzięki mojemu podejściu "a priori" do badań został on odkryty, zidentyfikowany i opisany ustaleniami Konceptu Dipolarnej Grawitacji jako system zarządzania przez Boga życiem indywidualnych ludzi i instytucji. Ten opisowy schemat wzrostu powstał poprzez uzupełnienie niebieskimi nazwami opisowymi ponumerowanych operatorów (tj. okręgów, prostokątów i serc) ze schematu tego samego systemu wzrostowego ogólnikowo zilustrowanego na "Rys. #Ia". 

Opisowe nazwy przyporządkowane do poszczególnych jego operatorów wynikają z działania boskich narzędzi jakie opisałem powyżej w niniejszym rozdziale I, zaś stwierdzają co następuje:
1 = Bóg (nadawca),
11 = testowa kopia Omniplanu,
2 = moralność odbiorcy,
3 = Boski wymiar sprawiedliwości,
4 = wiedza odbiorcy,
5 = cele, plany i intencje Boga,
6 = Omniplan,
7 = dokonania odbiorcy,
8 = nakazy i wymagania Boga,
9 = otaczająca nas rzeczywistość,
10 = zarządzana wzrostowo osoba lub instytucja (odbiorca). 
Antworten to top
#7
Rys. Kc: Opisane "drzewo wzrostu" narysowane z zachowaniem tej samej konfiguracji jego elementów składowych, jaką typowo używają dzisiejsi praktykujący "kabałę" podczas rysowania ichnich "drzew życia". 

Drzewo to jednak zostało celowo tak opisane, aby obrazowało objaśniany tutaj system zarządzania przez Boga życiem indywidualnych ludzi i instytucji. To opisane "drzewo wzrostu" jest tu pokazane w celu zilustrowania, że opisowa wersja "schematu wzrostu" z "Rys. #Ib" wykazuje istnienie dokładnie tych samych elementów i ich wzajemnych oddziaływań (połączeń) jak "drzewo życia" z kabały ujawnionej ludzkości przez biblijnego Eliasza - co podpiera moją hipotezę, że kabała oryginalnie reprezentowała raport o systemie narzędzi używanych przez Boga dla zarządzania ludzkością. Odnotuj tu jednak, że pokazana powyżej konfiguracja "drzewa życia" rysowanego przez praktykujących kabałę posiada kilka niedoskonałości w porównaniu ze "schematem wzrostu" z "Rys. #Iab". Przykładowo, niewłaściwe umiejscowione jej operatory o numerach (11), (6) i (9) uniemożliwiają podzielenie tego drzewa granicami (G) i (Z) z "Rys. #J5ab" na owe trzy atrybutowo odmienne segmenty, tj. na: (górny - leżący ponad G) dotychczas niepoznawalny dla ludzi, (środkowy - pomiędzy G i Z) rozumowo poznawalny, bo zdalnie zarządzający ludźmi, oraz (dolny - poniżej Z) fizykalnie poznawalny dla ludzi (w tym poznawalny, chociażędnie, nawet dla dzisiejszej oficjalnej nauki ateistycznej). Ponadto użycie w kabale "kanałów przesyłu" łączących (6) z (7) i (8), błędnie reprezentuje obecność programów Boga w 12-tym poziomie pamięci każdej drobiny przeciw-materii formującej wszelką materię, a stąd w systemie zarządzanym przez Boga funkcje owych "kanałów przesyłu" są sprawowane przez czerwone "kanały nadzoru i komunikowania się", poprawniej pokazane na "schemacie wzrostu" z "Rys. #Iab" powyżej. 
Antworten to top
#8
Rys. Kd: Ogólnikowy "schemat upadku" przy "a posteriori" podejściu do zarządzania. 

Ilustruje on jak życiem pojedyńczych ludzi i instytucji błędnie, nieodpowiedzialnie i zwodniczo zarządza dowolna dzisiejsza osoba lub instytucja na ziemi praktykująca filozofię pasożytnictwa (np. dzisiejsza: oficjalna nauka ateistyczna, rząd, religia, fabryka, rodzina, itp.). Różni się ono tym od "schematu wzrostu" z "Rys. #J5ab", że wszystkie wzrostowe narzędzia zostały w nim zastąpione przez ich upadkowe odwrotności, że symbol miłości i dbania o bliżnych (tj. serce) został w nim zastąpiony przez symbol chronienia siebie i obrony (tj. tarczę), a ponadto że NIE posiada on "kanałów nadzoru i komunikowania się" ponieważ dzisiejsi ludzcy rządzący typowo unikają konsultacji, sprawdzeń, oraz sprzężeń zwrotnych rządzonych przez nich ludzi - które to kanały na schematach z części "a" i "b" są ilustrowane czerwonymi zakrzywionymi połączeniami przebiegającymi pomiędzy (1) a pozostałymi składowymi tego schematu.
Antworten to top
#9
Rys. Ke: Opisowy schemat upadku wypracowany dla przykładu dzisiejszej instytucji oficjalnej nauki ateistycznej, praktykującej filozofię pasożytnictwa i "a posteriori" podejście do badań. 

Powstał on przez uzupełnienie ponumerowanych operatorów (tj. okręgów, prostokątów i tarcz) z "Rys. #Id" niebieskimi nazwami opisowymi użytych w nim egzekutorów, mechanizmów zarządzających i produktów działania, jakie opisałem powyżej w rozdziale I dla nieistniejącego "świata bez Boga" zwodniczo wmawianego nam przez oficjalną naukę ateistyczną - tj. przez uzupełnienie:
1 = oficjalna nauka ateistyczna (nadawca),
11 = kłamstwo,
2 = władza,
3 = korupcja i zastraszanie,
4 = sława,
5 = znajomości,
6 = przypadek,
7 = bogactwo,
8 = monopol,
9 = opinia publiczna,
10 = sterowana na upadek osoba lub instytucja (odbiorca).
Antworten to top
#10
Rys. Kf: Ogólnikowe "drzewo życia" dla upadku wywoływanego postępowaniem oficjalnej nauki ateistycznej (tym razem narysowane ręcznie przeze mnie) - sporządzone z zachowaniem tej samej konfiguracji jego elementów składowych, jaką typowo używają dzisiejsi praktykujący kabałę podczas rysowania ichnich drzew życia. 

(To samo, jednak już opisane przez Dominika Myrcik komputerowymi narzędziami graficznymi, upadkowe "drzewo życia" pokazuje "Rys. #Ig" poniżej.) Celem tej ilustracji jest pokazanie, że na przekór iż dla zwiększenia informatywności, ja zaprojektowałem swe schematy inaczej niż uprawiający kabałę konfigurują swe drzewa życia, ciągle operatory w moich schematach mają te same połączenia i przeznaczenia, jak operatory w drzewach życia z kabały (za wyjątkiem połączeń od "przypadku (6)" do "bogactwa (7)" i "monopolu (8)" - które w schematach upadku powodowanego przez dzisiejszą oficjalną naukę ateistyczną, NIE wywierają wpływu na dążenia do bogactwa i monopolu przez większość osób i instytucji). Ponadto pokazując tu ilustrację jaką osobiście narysowałem ręcznie, ukazuję nią także, na ile wzrokowo przyjemniejsze jest oglądanie ilustracji generowanych komputerowymi narzędziami graficznymi, jakimi mistrzowsko posługuje się Dominik Myrcik (zaś na jakich zakup i opanowanie ja NIE chcę się porywać finasowo ani czasowo), od rysunków jakie ja jestem jedynie w stanie przygotować dawną techniką rysowania ręcznego.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste