Monografia [8p/2] (spis tresci i pdf)
#1
Spis treści wszystkich tomów w monografii [8p/2]. Ten krótki wyciąg z tomu 1 monografii [8p/2] zawiera wykaz tytułów wszystkich rodziałów i podrozdziałów każdego z 8 tomów monografii [8p/2].
Tom 1 – „Praktykowanie totalizmu“. Rozdział A z tomu 1 wyjaśnia jak stosować totalizm w naszym życiu codziennym. Tom 1 jest więc najważniejszym tomem całej monografii [8p/2]. Wszakże sens poznania filozofii totalizmu polega na nauczeniu się jak ją należy stosować w codziennym życiu, a w ten sposób jak uzyskać dostęp do owych licznych korzyści które przynosi ludziom praktykowanie totalizmu. Warto przy tym odnotować, że praktykowanie totalizmu jest relatywnie łatwe, jako że owa filozofia nakłada tylko jeden wymóg stwierdzający że wszystko co czynisz zawsze czyń w sposób pedantycznie moralny (tj. swoimi działaniami wypełniaj, a nie przypadkiem łam, tzw. „prawa moralne“. Stąd aby „świadomie“ praktykować totalizm, wystarczy poznać treść owych „praw moralnych“ a potem starac się ich nie łamać (tj. je wypełniać) w swoim życiu codziennym. Jeśli zaś ktoś NIE ma głowy do świadomego poznania tychże praw moralnych, wówczas też może praktykować totalizm, tyle że na „intuicyjnych“ zasadach – znaczy poprzez uważne wsłuchiwanie się w podszepty własnego sumienia które to sumienie zna treść wszystkich praw moralnych i zawsze nam podpowiada jak powinniśmy postąpić w danej sytuacji. Szybkie rozeznanie co do zawartości tomu 1 tej monografii daje treść strony internetowej totalizm_pl.htm – o filozofii totalizmu.
Tom 2 – „Zrozumienie totalizmu“. Rozdział B z tomu 2 wyjaśnia jak należy rozumieć totalizm. Rozdział C tomu 2 uświadamia nam że „wiedza to odpowiedzialność“. W końcu rozdział D z tomu 2 prezentuje interpretację co bardziej kontrowersyjnych kwestii moralnych w świetle już poznanych przez totalizm kanonów działania wszechświata oraz tzw. „praw moralnych“. W ten sposób ów rozdział C prezentuje również oficjalne stanowisko totalizmu w najróżniejszych moralnie kontrowersyjnych sprawach. Warto odnotować, że niektóre tematy dyskutowane w rozdziałach B, C i D, np. kanony działania wszechświata, treść „praw moralnych“, „pole moralne“, „energia moralna“, itp., są też dyskutowane na totaliztycznych stronach totalizm_pl.htm – o filozofii totalizmu, morals_pl.htm – o działaniu praw moralnych, biblia.htm – o tajemnicach i ciekawostkach Biblii, czy will_pl.htm – o tzw. „wolnej woli“.
Tom 3 – „Nirwana i inne korzyści z praktykowania totalizmu“. Rozdział E tomu 3 opisuje znawisko „ogromnej szczęśliwości“ zwanej „nirwana“ jakie ogarnia tych ludzi co zgromadzili w sobie wystarczającą ilość tzw. „energii moralnej“. Rozdział F tomu 3 omawia najróżniejsze inne korzyści praktykowania totalizmu osiągane zarówno w życiu doczesnym, jak i pośmiertnie. W końcu rozdział G z tomu 3 prezentuje oryginalną wersję tzw. „Mechaniki Totaliztycznej“. Owa mechanika to po prostu zbiór praw i regularności które opisują działanie i cechy „przeciw-świata“ z Konceptu Dipolarnej Grawitacji. „Totaliztyczna nirwana“ jest również opisywana skrótowo na stronie internetowej nirvana_pl.htm – o totaliztycznej nirwanie.
Tom 4 – „Fizyczny przeciw-świat w Koncepcie DIpolarnej Grawitacji“ Rozdział H z tomu 4 omawia ów niewidzialny dla oczu świat z drugiego końca „Dipolarnej Grawitacji“, czyli tzw. „przeciw-świat“. Rozdział ten koncentuje się na zaprezentowaniu tej części Konceptu Dipolarnej Grawitacji jaka dotyczy fizykalnych zachowań i atrybutów tzw. przeciw-materii (tj. substancji która panuje w owym „przeciw-świecie“ i która wykazuje posiadanie cech naturalnego „płynnego komputera“). Odnotuj jednak że opisy Konceptu Dipolarnej Grawitacji zawarte są również w tomach 4 i 5 monografii [1/4] i [1/5]. Tyle że niniejsza [8p/2] obecnie zawiera już znacznie nowszą wersję owych rozdziałów H i I, niż wersje zaprezentowane w tomach 4 i 5 monografii [1/4] i [1/5]. Odnotuj też że cała teoria wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji jest też skrótowo objaśniana na stronie internetowej dipolar_gravity_pl.htm – o Koncepcie Dipolarnej Grawitacji. Rozdział HB z tomu 4 wyjaśnia historię dociekań dlaczego antygrawitacja nie istnieje zaś statek antygrawitacyjny nie może zostać zbudowany (historycznie to te włąśnie dociekania doprowadziły najpierw do sformułowania Konceptu Dipolarnej Grawitacji, a potem filozofii totalizmu).
Tom 5 – „Świat wirtualny w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji“ Koncept Dipolarnej Grawitacji, omawiany w tomach 4 i 5 monografii [8p/2], jest to teoria naukowa która dokumentuje że pole grawitacyjne wykazuje cechy podobne do pola magnetycznego – znaczy posiada jakby dwa przeciwstawne bieguny (tj. „wlot“ (I) oraz „wylot“ (O) dla pola grawitacyjnego). Z kolei istnienie aż dwóch biegunów pola grawitacyjnego oznacza, że wszechświat faktycznie musi się składać z aż dwóch odrębnych światów, czyli z naszego „świata fizycznego“ – położonego na „wlocie“ pola grawitacyjnego, oraz z niewidzialnego dla nas tzw. „przeciw-świata“ – położonego na „wylocie“ pola grawitacyjnego. Nasz „świat fizyczny“ zapełniony jest „głupią“ substancją zwaną „materia“. Natomiast ów „przeciw-świat“ zapełniony jest substancją zwaną „przeciw-materia“ – której wszystkie cechy są dokładnie odwrotne do cech naszj głupiej materii. Przykładowo, owa przeciw-materia jest inteligentna w stanie naturalnym i zachowuje się jak rodzaj „płynnego komputera“. Stąd w pamięci owego „płynnego komputera“ istnieje jeszcze jeden odrębny świat obdarzony inteligencją, który nazywany jest „światem wirtualnym“. Tom 5 prezentuje właśnie ów inteligentny świat wirtualny. Rozdział I z tomu 5 wyjaśnia cechy i zjawiska które wynikają z inteligencji tego świata wirtualnego. Najważniejszą z omawianych tam spraw jest istnienie ogromnego „naturalnego programu“ rezydującego w owym świecie wirtualnym, a popularnie nazywanego „Bogiem“. Inne zaś obejmują między innymi formowanie ludzkiej duszy i ducha, działanie karmy, uczucia, itp. Podrozdział I3.3 w tomie 5 zawiera m.in. formalny dowód że ów softwarowy „Bóg“ faktycznie istnieje. Warto tutaj też dodać, że ta część Konceptu Dipolarnej Grawitacji która odnosi się do Boga jest również opisana skrótowo na totaliztycznych stronach god_pl.htm – o świeckim i naukowym zrozumieniu Boga, oraz evolution_pl.htm – o potrzebie celowego sfabrykowania przez Boga materiału dowodowego podpierającego filary ateistycznych światopoglądów, np. „naturalną ewolucję“ czy „wielki wybuch“. Z kolei najróżniejsze rodzaje materiału dowodowego na istnienie Boga, razem z formalnym dowodem naukowym że Bóg istnieje, są zaprezentowane na stronie god_proof_pl.htm – zawierającej przegląd naukowych dowodów na istnienie Boga.
Tom 6 – „Poznajmy Boga“. Tom 6 omawia zupełnie nowy temat który dotychczas NIE był poruszany w żadnej z poprzednich monografii autora. Mianowicie, na bazie ustaleń i wskazówek logicznych wywodzących się z filozofii totalizmu oraz z teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji, tom 6 dyskutuje kolejne cechy charakterystyczne i metody działania Boga, które dotychczas udało się już ustalić. Przykładowo, omawia on wygląd Boga, osobowość i charakter Boga, tzw. „względną niedoskonałość“ Boga, metody działania Boga, „autobiografię“ Boga, tymczasowe symulacje dokonywane przez Boga, oraz wiele innych tematów których religie dotychczas istniejące na Ziemi albo NIE chcą, albo też NIE są w stanie, nam wyjaśnić. Zawartość tomu 6 systematyzuje, podsumowywuje oraz poszerza informacje na temat Boga uprzednio zawarte na totaliztycznych stronach internetowych god_pl.htm, god_proof_pl.htm, evolution_pl.htm, biblia.htm, will_pl.htm, oraz immortality_pl.htm.
Tom 7 – „Pasożytnictwo“. Rozdział K z tomu 7 prezentuje filozofię pasożytnictwa. Filozofia ta jest dokładnym przeciwstawieństwem i głównym wrogiem totalizmu. Przykładowo, wiodącą zasadą ludzi praktykujących pasożytnictwo jest nigdy nie wypełniaj niczego jeśli do wypełniania tego NIE zostałeś jakoś przymuszony. Ponieważ totalizm i pasożytnictwo wzięte razem obejmują sobą cały zakres możliwych zachowań ludzkich, każda osoba na Ziemi albo praktykuje jakąś formę totalizmu, albo też jakąś formę pasożytnictwa. Filozofia pasożytnictwa (która bazuje na zasadach będących odwrotnością zasad totalizmu) jest też skrótowo podsumowana na stronie parasitism_pl.htm – o filozofii pasożytnictwa. Rozdział KB z tomu 7 opisuje metody działania tzw. „szatańskich pasożytów“ symulowanych na Ziemi przez Boga. Sami owi „szatańscy pasożyci“ są omawiani na stronie internetowej evil_pl.htm – o pochodzeniu wszelkiego zła na Ziemi. Natomiast niektóre z ich metod działania są wyjaśnione m.in. na stronach internetowych military_magnocraft_pl.htm – o zniszczeniowych możliwościach wehikułów z napędem magnetycznym. day26_pl.htm – o tsunami z 26 grudnia 2004 roku, wtc_pl.htm – o zawaleniu WTC, katowice.htm – o zawaleniu hali w Katowicach, shuttle_pl.htm – o strąceniu promu Columbia, katrina_pl.htm – o huraganie Katrina, tornado_pl.htm – o technicznie wywoływanych tornadach, czy landslips_pl.htm – o morderczych obsuwiskach ziemi i błota.
Tom 8 – „Historia totalizmu“ Rozdziały L do R z tomu 8 prezentują najważniejsze punkty historii totalizmu. Rozdział L omawia najważniejsze „kamienie milowe“ w dotychczasowym rozwoju totalizmu. Rozdział M omawia przepowiednie na temat totalizmu. Końcowe zaś rozdziały O do R zawierają podsumowanie i wnioski, wykaz literatury pokrewnej, a także stronę „O Autorze“.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste